က်စ္ဆံၿမီးေနာက္တြဲ

0

သႀကၤန္မွာေရစိုလို႔ကပ္ေနမွာစိုးတဲ႔ ပ်ိဳေမမ်ားအတြက္ ဒီဇိုင္းဆန္းက်စ္ဆံၿမီးေလးေတြ က်စ္ၾကည့္ရေအာင္ေနာ္။

ေရွ႕ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုခ်န္၍ ေနာက္ဆံပင္ကို သုံးပင္ခြဲထားပါ။
ေရွ႕ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုခ်န္၍  ေနာက္ဆံပင္ကို သုံးပင္ခြဲထားပါ။
သုံးပင္က်စ္ဆံၿမီးစက်စ္ပါ။
သုံးပင္က်စ္ဆံၿမီးစက်စ္ပါ။
သုံးပင္က်စ္ဆံၿမီးဆက္က်စ္ပါ။
သုံးပင္က်စ္ဆံၿမီးဆက္က်စ္ပါ။
အဖ်ားထိက်စ္၍ သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။
အဖ်ားထိက်စ္၍ သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။
ဆံပင္ကိုဆြဲ၍ဖြပါ။
ဆံပင္ကိုဆြဲ၍ဖြပါ။

ခ်န္ထားေသာေရွ႕ဆံပင္ကို ၂စခြဲပါ။
ခ်န္ထားေသာေရွ႕ဆံပင္ကို ၂စခြဲပါ။
ညာဘက္ဆံပင္အစမွ အနည္းငယ္ကိုယူပါမည္။
ညာဘက္ဆံပင္အစမွ အနည္းငယ္ကိုယူပါမည္။
ဘယ္ဘက္အစႏွင့္ေပါင္းပါ။
ဘယ္ဘက္အစႏွင့္ေပါင္းပါ။
ဘယ္ဘက္ဆံပင္အစမွ အနည္းငယ္ကိုယူပါမည္။
ဘယ္ဘက္ဆံပင္အစမွ အနည္းငယ္ကိုယူပါမည္။
ညာဘက္အစႏွင့္ေပါင္းပါ။
ညာဘက္အစႏွင့္ေပါင္းပါ။
ညာဘက္ဆံပင္အစမွ အနည္းငယ္ကိုယူပါမည္။
ညာဘက္ဆံပင္အစမွ အနည္းငယ္ကိုယူပါမည္။
ဘယ္ဘက္အစႏွင့္ေပါင္းပါ။
ဘယ္ဘက္အစႏွင့္ေပါင္းပါ။
အျပင္ဘက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါ။
အျပင္ဘက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါ။
ဘယ္ဘက္အစႏွင့္ထပ္ေပါင္းပါ။
ဘယ္ဘက္အစႏွင့္ထပ္ေပါင္းပါ။
ဘယ္ဘက္ဆံပင္အစမွ အနည္းငယ္ကိုယူပါမည္။
ဘယ္ဘက္ဆံပင္အစမွ အနည္းငယ္ကိုယူပါမည္။
ညာဘက္အစႏွင့္ေပါင္း၍ အတြင္းဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါမည္။
ညာဘက္အစႏွင့္ေပါင္း၍ အတြင္းဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါမည္။
ညာဘက္အစႏွင့္ေပါင္းပါ။
ညာဘက္အစႏွင့္ေပါင္းပါ။
ညာဘက္ဆံပင္အစမွ အနည္းငယ္ကိုယူပါမည္။
ညာဘက္ဆံပင္အစမွ အနည္းငယ္ကိုယူပါမည္။
ဘယ္ဘက္အစႏွင့္ထပ္ေပါင္းပါ။
ဘယ္ဘက္အစႏွင့္ထပ္ေပါင္းပါ။
အျပင္ဘက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါ။
အျပင္ဘက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါ။
ဘယ္ဘက္အစႏွင့္ထပ္ေပါင္းပါ။
ဘယ္ဘက္အစႏွင့္ထပ္ေပါင္းပါ။
အဖ်ားထိက်စ္၍ သားေရကြင္းစည္းပါ။
အဖ်ားထိက်စ္၍ သားေရကြင္းစည္းပါ။
၃ပင္က်စ္ဆံၿမီးဆံပင္ၾကားထဲသို႕ ႏွစ္ေခ်ာင္းထိုးက်စ္ဆံၿမီးကိုထည့္ပါ။
၃ပင္က်စ္ဆံၿမီးဆံပင္ၾကားထဲသို႕ ႏွစ္ေခ်ာင္းထိုးက်စ္ဆံၿမီးကိုထည့္ပါ။

 ၿပီးျပည္႔စုံေသာ က်စ္ဆံၿမီးေလးရရွိပါၿပီ။
 ၿပီးျပည္႔စုံေသာ က်စ္ဆံၿမီးေလးရရွိပါၿပီ။
 ၿပီးျပည္႔စုံေသာ က်စ္ဆံၿမီးေလးရရွိပါၿပီ။