နွစ္ေၾကာင္းထိုးက်စ္ဆံျမီွး fancy hair design

0

ပ်ဳိေမမ်ားအတြက္အလြယ္ကူဆံုးႏွင့္ ရိုးရွင္းလွပေသာ နွစ္ေၾကာင္းထိုးက်စ္ဆံျမီွး hair design ကိုမိတ္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္။

ဆံပင္ကို ေဘးတစ္ဖက္ကို အကုန္ယူပါ။
ယူထားေသာဆံပင္ကို နွစ္ေၾကာင္းခြဲပါ။
ယူထားေသာဆံပင္ကို နွစ္ေၾကာင္းခြဲပါ။
နွစ္ေၾကာင္းခြဲထားေသာ တစ္ဖက္မွ ဆံပင္ကို အနည္းငယ္ယူပါမယ္။
နွစ္ေၾကာင္းခြဲထားေသာ တစ္ဖက္မွ ဆံပင္ကို အနည္းငယ္ယူပါမယ္။
ယူထားေသာ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ဆန္ ့က်င္ဘက္ ဆံပင္ဆီကို ပို့ုျပီး ပူးပါမည္။
ယူထားေသာ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ဆန္ ့က်င္ဘက္ ဆံပင္ဆီကို ပို့ုျပီး ပူးပါမည္။
ပူးလိုက္ေသာဖက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ျပန္ယူပါမည္။
ပူးလိုက္ေသာဖက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ျပန္ယူပါမည္။
ယူထားေသာ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ဆန္ ့က်င္ဘက္ ဆံပင္ဆီကို ပို ့ပါ။
ယူထားေသာ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ဆန္ ့က်င္ဘက္ ဆံပင္ဆီကို ပို ့ပါ။
ဆန္ ့က်င္ဘက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကို ျပန္ယူပါ။
ဆန္ ့က်င္ဘက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကို ျပန္ယူပါ။
ယူထားေသာ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ဆန္ ့က်င္ဘက္ ဆံပင္ဆီကို ပို ့ပါ။
ယူထားေသာ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ဆန္ ့က်င္ဘက္ ဆံပင္ဆီကို ပို ့ပါ။
ဆန္ ့က်င္ဘက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကို ျပန္ယူပါ။
ဆန္ ့က်င္ဘက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကို ျပန္ယူပါ။
ယူထားေသာ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ဆန္ ့က်င္ဘက္ ဆံပင္ဆီကို ပို ့ပါ။
ယူထားေသာ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ဆန္ ့က်င္ဘက္ ဆံပင္ဆီကို ပို ့ပါ။
ယူထားေသာ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ဆန္ ့က်င္ဘက္ ဆံပင္ဆီကို ပို့ုျပီး ပူးပါမည္။
ယူထားေသာ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ဆန္ ့က်င္ဘက္ ဆံပင္ဆီကို ပို့ုျပီး ပူးပါမည္။
ပူးလိုက္ေသာဖက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ျပန္ယူပါမည္။
ပူးလိုက္ေသာဖက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ျပန္ယူပါမည္။
ယူထားေသာ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ဆန္ ့က်င္ဘက္ ဆံပင္ဆီကို ပို့ုျပီး ပူးပါမည္။
ယူထားေသာ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ဆန္ ့က်င္ဘက္ ဆံပင္ဆီကို ပို့ုျပီး ပူးပါမည္။
သေရကြင္းျဖင့္ စီးပါမည္။
သေရကြင္းျဖင့္ စီးပါမည္။

နွစ္ေၾကာင္းထိုးက်စ္ဆံျမီွးကို ဖြပါမည္။
ဖြျပီးျပီျဖစ္ပါသည္။
ဖြျပီးျပီျဖစ္ပါသည္။
က်န္ေနေသာ ဆံပင္ေအာက္အဖ်ားကို အေပၚကို ေခါက္တင္လိုက္ပါမည္။
က်န္ေနေသာ ဆံပင္ေအာက္အဖ်ားကို အေပၚကို ေခါက္တင္လိုက္ပါမည္။
နွစ္ေၾကာင္းထိုးက်စ္ဆံျမီွးကို အရင္းမွမ၍ အေပၚကို တင္လိုက္ပါမည္။
နွစ္ေၾကာင္းထိုးက်စ္ဆံျမီွးကို အရင္းမွမ၍ အေပၚကို တင္လိုက္ပါမည္။
ကလစ္ျဖင့္ ထိုးပါမည္။
ကလစ္ျဖင့္ ထိုးပါမည္။

ၾကိဳက္နွစ္သက္ရာပန္းျဖင့္အလွဆင္ပါမည္။
ပန္းကို အေနာက္နားတြင္ ထိုးလိုက္ပါမည္။
ပန္းကို အေနာက္နားတြင္ ထိုးလိုက္ပါမည္။

နွစ္ေၾကာင္းထိုးက်စ္ဆံျမီွး fancy hair design
နွစ္ေၾကာင္းထိုးက်စ္ဆံျမီွး fancy hair design