အလိမ္အထပ္ထပ္ ဆံထံုး။

0

အလိမ္အထပ္ထပ္ဆံထံုးေလးကို ပ်ိဳေမေလးမ်ားနဲ႔ မိတ္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္။

အေပၚတြင္အနည္းငယ္ခ်န္ျပီး ဆံပင္ကို စုစည္းပါမယ္။
အေပၚတြင္အနည္းငယ္ခ်န္ျပီး ဆံပင္ကို စုစည္းပါမယ္။
သေရကြင္းကို ကလစ္နွစ္ဖက္ျဖင့္ ညွပ္ပါမယ္။
သေရကြင္းကို ကလစ္နွစ္ဖက္ျဖင့္ ညွပ္ပါမယ္။
ဆံပင္ကိုအေပၚသို႔လွန္ျပီး လက္နွစ္လံုးခန္႔ အကြာတြင္ ထိုးေပးပါမယ္။
ဆံပင္ကိုအေပၚသို႔လွန္ျပီး လက္နွစ္လံုးခန္႔ အကြာတြင္ ထိုးေပးပါမယ္။

အေနာက္သို႔ျပန္လွန္ပါမယ္။
အေနာက္သို႔ျပန္လွန္ပါမယ္။
ကိုယ္လိုသည့္ အေနထားတြင္ သေရကြင္းျဖင့္ ျပန္အုပ္ပါမယ္။
ကိုယ္လိုသည့္ အေနထားတြင္ သေရကြင္းျဖင့္ ျပန္အုပ္ပါမယ္။

ေအာက္မွပိုေသာအစကို လိမ္ပါမယ္။
ေအာက္မွပိုေသာအစကို လိမ္ပါမယ္။
ေအာက္မွပုိေသာအစကို လိမ္ျပီး ေခြေပးပါမယ္။
ေအာက္မွပုိေသာအစကို လိမ္ျပီး ေခြေပးပါမယ္။

အေပၚမွခ်န္ထားေသာ ဆံပင္ကို ႏွစ္ျခမ္းခြဲပါမယ္။
အေပၚမွခ်န္ထားေသာ ဆံပင္ကို ႏွစ္ျခမ္းခြဲပါမယ္။
ဘယ္ဘက္ျခမ္းမွ ဆံပင္ကိုလည္း ႏွစ္ျခမ္းျပန္ခြဲပါမယ္။
ဘယ္ဘက္ျခမ္းမွ ဆံပင္ကိုလည္း ႏွစ္ျခမ္းျပန္ခြဲပါမယ္။
ပထမဆံပင္ကုိ လိမ္ပါမယ္။
ပထမဆံပင္ကုိ လိမ္ပါမယ္။
ဒုတိယေျမာက္ ဆံပင္ကိုလည္း လိမ္ေပးပါမယ္။
ဒုတိယေျမာက္ ဆံပင္ကိုလည္း လိမ္ေပးပါမယ္။

ဘယ္ဘက္ျခမ္းမွ ဆံပင္ကိုလည္း ႏွစ္ျခမ္းျပန္ခြဲပါမယ္။
ဘယ္ဘက္ျခမ္းမွ ဆံပင္ကိုလည္း ႏွစ္ျခမ္းျပန္ခြဲပါမယ္။
ပထမဆံပင္ကုိ လိမ္ပါမယ္။
ပထမဆံပင္ကုိ လိမ္ပါမယ္။
ဒုတိယေျမာက္ ဆံပင္ကိုလည္း လိမ္ေပးပါမယ္။
ဒုတိယေျမာက္ ဆံပင္ကိုလည္း လိမ္ေပးပါမယ္။
ပံုတြင္ျပထားသည့္အတိုင္းလုပ္ေဆာင္ပါမယ္။
ပံုတြင္ျပထားသည့္အတိုင္းလုပ္ေဆာင္ပါမယ္။
ပိုေသာအစကို ျပန္သိမ္းပါမယ္။
ပိုေသာအစကို ျပန္သိမ္းပါမယ္။

အလွဆင္ပါမယ္။
အလွဆင္ပါမယ္။

အလိမ္အထပ္ထပ္ ဆံထံုး။
အလိမ္အထပ္ထပ္ ဆံထံုး။