အေခြအကပ္ဆံထုံး

0

ထသြားထလာဧည္ခံပြဲမ်ားတြင္ ကိုယ္တိုင္ထုံးႏိုင္ေသာ ရိုးရွင္းလြယ္ကူသည့္ အေခြအကပ္ဆံထုံးထုံးနည္းကို အဆင့္ဆင့္ေဖာ္ျပေပးလိုက္ေပးလိုက္ပါတယ္ေနာ္။

နားေနာက္မွ၂ပိုင္းခြဲ၍ ေနာက္ဆံပင္အားလုံးက္ု စုစည္းပါ။
နားေနာက္မွ၂ပိုင္းခြဲ၍  ေနာက္ဆံပင္အားလုံးက္ု စုစည္းပါ။
ေရွ႕ဆံပင္ကို အလယ္တည့္တည့္ ခြဲပါ။
ေရွ႕ဆံပင္ကို အလယ္တည့္တည့္ ခြဲပါ။
ေရွ႕ဆံပင္ကိုလဲ ၂ပိုင္းခြဲပါ။
ေရွ႕ဆံပင္ကိုလဲ ၂ပိုင္းခြဲပါ။
ေနာက္ဆံပင္အားကို ဘီးျဖင့္ျခစ္ပါ။
ေနာက္ဆံပင္အားကို ဘီးျဖင့္ျခစ္ပါ။
ေနာင္သို႕အားလုံးစုသိမ္း၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။
ေနာင္သို႕အားလုံးစုသိမ္း၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။
ေရွ႕မွက်န္ဆံပင္ကို နားေပၚအုပ္ယူ၍ စုစည္းထားေသာဆံပင္ေပၚတြင္ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။
ေရွ႕မွက်န္ဆံပင္ကို နားေပၚအုပ္ယူ၍ စုစည္းထားေသာဆံပင္ေပၚတြင္ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။
ဘယ္ဘက္ျခမ္းကိုလဲ ျပဳလုပ္ေပးပါ။
ဘယ္ဘက္ျခမ္းကိုလဲ ျပဳလုပ္ေပးပါ။

ပိုေသာဆံပင္မ်ားကို စု၍လိမ္ပါ။
ပိုေသာဆံပင္မ်ားကို စု၍လိမ္ပါ။
သားေရကြင္းစည္းထားေသာဆံပင္ကို ပတ္ေပးပါ။
သားေရကြင္းစည္းထားေသာဆံပင္ကို ပတ္ေပးပါ။
ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။
ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။
က်န္ဆံပင္မ်ားကို ၄ခုခြဲပါ။
က်န္ဆံပင္မ်ားကို ၄ခုခြဲပါ။

အေပၚ၂စကို ယွက္ေပးပါ။
အေပၚ၂စကို ယွက္ေပးပါ။
ဘယ္ဘက္မွ အစကို လိမ္ေပးပါ။
ဘယ္ဘက္မွ အစကို လိမ္ေပးပါ။
ေခြေပးပါ။
ေခြေပးပါ။
ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။
ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။
ညာဘက္မွအစကိုလိမ္ပါ။
ညာဘက္မွအစကိုလိမ္ပါ။
ေခြေပးပါ။
ေခြေပးပါ။
ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။
ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။
ဆံပင္ကုန္သည္အထိ အေခြျပဳလုပ္ေပးပါ။
ဆံပင္ကုန္သည္အထိ အေခြျပဳလုပ္ေပးပါ။
Fancy ျဖင့္အလွဆင္ပါ။
Fancy ျဖင့္အလွဆင္ပါ။

 ျပီးျပည့္စုံေသာ ဆံထုံးေလးကို ေတြ႕ျမင္နိုင္ပါျပီ
 ျပီးျပည့္စုံေသာ ဆံထုံးေလးကို ေတြ႕ျမင္နိုင္ပါျပီ
 ျပီးျပည့္စုံေသာ ဆံထုံးေလးကို ေတြ႕ျမင္နိုင္ပါျပီ