က်က္သေရရွိေသာ ေနာက္တြဲအကပ္ဆံထုံး

0

ရိဳးရိဳးေလးႏွင့္လွသလို က်က္သေရလဲရွိျပီး လုပ္ရလြယ္ကူသည့္အတြက္ ပ်ိဳေမမ်ားႀကိဳက္ႏွစ္သက္မည့္ဆံပင္္ ဒီဇိုင္းေလးကို ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္ေနာ္။

ဘယ္ဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူ၍ ကလစ္ျဖင့္ညွပ္ပါ။
ဘယ္ဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူ၍ ကလစ္ျဖင့္ညွပ္ပါ။
ဘယ္ဘက္ဆံပင္ေပၚသို႕ ညာဘက္ဆံပင္ကိုအုပ္၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။
ဘယ္ဘက္ဆံပင္ေပၚသို႕ ညာဘက္ဆံပင္ကိုအုပ္၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။
နားေအာက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူ၍ လိမ္ပါ။
နားေအာက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူ၍ လိမ္ပါ။
ညာဘက္တြင္ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။
ညာဘက္တြင္ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။
ပိုေသာဆံပင္ကို ထပ္လိမ္ပါ။
ပိုေသာဆံပင္ကို ထပ္လိမ္ပါ။
တဖက္ျခမ္းတြင္ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။
တဖက္ျခမ္းတြင္ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။
အေခြပုံစံေလးကို ေတြ႕ျမင္ရပါျပီ။
အေခြပုံစံေလးကို ေတြ႕ျမင္ရပါျပီ။

ဆံပင္ကို ၅ခုခြဲထားပါ။
ဆံပင္ကို ၅ခုခြဲထားပါ။
အလယ္ဆံပင္၃စကို အရင္က်စ္ပါ။
အလယ္ဆံပင္၃စကို အရင္က်စ္ပါ။
က်စ္ဆံၿမီးမွ ထြက္လာေသာ အစဧ။္ေအာက္ဘက္သို႕ ဘယ္ဘက္မွအစကိုထည့္ပါ။
က်စ္ဆံၿမီးမွ ထြက္လာေသာ အစဧ။္ေအာက္ဘက္သို႕ ဘယ္ဘက္မွအစကိုထည့္ပါ။
အလယ္တြင္ က်စ္ဆံၿမီးျပန္က်စ္ပါ။
အလယ္တြင္ က်စ္ဆံၿမီးျပန္က်စ္ပါ။
က်စ္ဆံၿမီးမွ ထြက္လာေသာ အစဧ။္ေအာက္ဘက္သို႕ ညာဘက္မွအစကိုထည့္ပါ။
က်စ္ဆံၿမီးမွ ထြက္လာေသာ အစဧ။္ေအာက္ဘက္သို႕ ညာဘက္မွအစကိုထည့္ပါ။
အလယ္တြင္ က်စ္ဆံၿမီးျပန္က်စ္ပါ။
အလယ္တြင္ က်စ္ဆံၿမီးျပန္က်စ္ပါ။
က်စ္ဆံၿမီးမွ ထြက္လာေသာ အစဧ။္ေအာက္ဘက္သို႕ ဘယ္ဘက္မွအစကိုထည့္ပါ။
က်စ္ဆံၿမီးမွ ထြက္လာေသာ အစဧ။္ေအာက္ဘက္သို႕ ဘယ္ဘက္မွအစကိုထည့္ပါ။
အလယ္တြင္ က်စ္ဆံၿမီးျပန္က်စ္ပါ။
အလယ္တြင္ က်စ္ဆံၿမီးျပန္က်စ္ပါ။
က်စ္ဆံၿမီးမွ ထြက္လာေသာ အစဧ။္ေအာက္ဘက္သို႕ ညာဘက္မွအစကိုထည့္ပါ။
က်စ္ဆံၿမီးမွ ထြက္လာေသာ အစဧ။္ေအာက္ဘက္သို႕ ညာဘက္မွအစကိုထည့္ပါ။
အလယ္တြင္ က်စ္ဆံၿမီးျပန္က်စ္ပါ။
အလယ္တြင္ က်စ္ဆံၿမီးျပန္က်စ္ပါ။

အဆုံးထိက်စ္၍ ဖြေပးပါ။
အဆုံးထိက်စ္၍ ဖြေပးပါ။
မိမိႏွစ္သက္ရာဘက္သို႕ ကပ္ပါ။
မိမိႏွစ္သက္ရာဘက္သို႕ ကပ္ပါ။
က်စ္ဆံၿမီးတ၀က္ေနရာတြင္ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။
က်စ္ဆံၿမီးတ၀က္ေနရာတြင္ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။
ကလစ္ထိုးထားေသာေနရာမွ ေခါက္ပါ။
ကလစ္ထိုးထားေသာေနရာမွ ေခါက္ပါ။
ေခါက္ထားေသာေနရာတြင္ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။
ေခါက္ထားေသာေနရာတြင္ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။
က်စ္ဆံၿမီးအဆုံးေနရာတြင္ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။
က်စ္ဆံၿမီးအဆုံးေနရာတြင္ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။
မိမိႏွစ္သက္ရာျဖင့္အလွဆင္ပါ။
မိမိႏွစ္သက္ရာျဖင့္အလွဆင္ပါ။

က်က္သေရရွိေသာအကပ္ဆံထုံးေလးျပီးျပည့္စုံပါျပီ
က်က္သေရရွိေသာအကပ္ဆံထုံးေလးျပီးျပည့္စုံပါျပီ
က်က္သေရရွိေသာအကပ္ဆံထုံးေလးျပီးျပည့္စုံပါျပီ
က်က္သေရရွိေသာအကပ္ဆံထုံးေလးျပီးျပည့္စုံပါျပီ