ငါးရိုးက်စ္ hair design

0

ဆန္းသစ္လွပကာ ျပဳလုပ္၍လြယ္ကူေသာ ငါးရိုးက်စ္ဆံပင္ပံုစံအသစ္ေလးကို ပ်ဳိေမေလးမ်ားအတြက္ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

ဆံပင္ကို အလယ္ခြဲပါ။
ေဘးတစ္ျခမ္္းမွ ဆံပင္ကို သံုးပင္ခြဲပါ။
ေဘးတစ္ျခမ္္းမွ ဆံပင္ကို သံုးပင္ခြဲပါ။
ခြဲထားေသာ သံုးပင္ကို ယူ၍ ငါးရိုးက်စ္စက်စ္ပါမည္။
ခြဲထားေသာ သံုးပင္ကို ယူ၍ ငါးရိုးက်စ္စက်စ္ပါမည္။
က်စ္ထားေသာ ဆံပင္ကို လက္နွင့္ကိုင္ထားျပီး ေရွ့ဆံပင္ကို အနည္းငယ္ဆြဲယူျပီး က်စ္ပါ။
က်စ္ထားေသာ ဆံပင္ကို လက္နွင့္ကိုင္ထားျပီး ေရွ့ဆံပင္ကို အနည္းငယ္ဆြဲယူျပီး က်စ္ပါ။
ေနာက္မွဆံပင္ကိုလည္း အနည္းငယ္ယူျပီး က်စ္ပါ။
ေနာက္မွဆံပင္ကိုလည္း အနည္းငယ္ယူျပီး က်စ္ပါ။
ေရွ့ဆံပင္ကို အနည္းငယ္ယူျပီး က်စ္ပါမည္။
ေရွ့ဆံပင္ကို အနည္းငယ္ယူျပီး က်စ္ပါမည္။
အေနာက္ဆံပင္ကို အနည္းငယ္ယူျပီး က်စ္ပါမည္။
အေနာက္ဆံပင္ကို အနည္းငယ္ယူျပီး က်စ္ပါမည္။
ဆံပင္ကို အနည္းငယ္ယူကာ ဆက္က်စ္ပါမည္။
ဆံပင္ကို အနည္းငယ္ယူကာ ဆက္က်စ္ပါမည္။

အဆံုးထိက်စ္သြားပါမည္။
က်စ္ထားေသာ ဆံပင္ကို သေရကြင္းျဖင့္ စီးပါ။
က်စ္ထားေသာ ဆံပင္ကို သေရကြင္းျဖင့္ စီးပါ။
က်စ္ထားေသာ ဆံပင္ကို ဖြပါမည္။
က်စ္ထားေသာ ဆံပင္ကို ဖြပါမည္။

.ေနာက္တစ္ဖက္ကို အေပၚတြင္ ေဖာ္ျပထားသလိုဆက္လက္လုပ္သြားပါမည္။

နွစ္ဖက္လံုးကို ငါးရိုးက်စ္ဆံျမီွးက်စ္ျပီး ဖြျပီးျပီ ျဖစ္ပါသည္။