ေနာက္တြဲအလိပ္

0

ဆန္းသစ္ေသာဆံပင္ဇိုင္းေလးကို စိတ္၀င္စားေသာ ပ်ိဳေမမ်ားအတြက္ အဆင့္ဆင့္ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္ေနာ္။

နားေနာက္မွ ၂ပိုင္းခြဲပါ။
နားေနာက္မွ ၂ပိုင္းခြဲပါ။
ငယ္ထိပ္ေနရာမွ ဆံပင္မ်ားကို ဘီးျဖင့္ဖြပါ။
ငယ္ထိပ္ေနရာမွ ဆံပင္မ်ားကို ဘီးျဖင့္ဖြပါ။
ကလစ္တပ္ထားေသာ သားေရကြင္းကို သုံးပါမည္။
ကလစ္တပ္ထားေသာ သားေရကြင္းကို သုံးပါမည္။
အလယ္တြင္စု၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။
အလယ္တြင္စု၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ညာဘက္ေရွ့ဆံပင္ကို ဘီးျဖင့္ျခစ္ပါ။
ညာဘက္ေရွ့ဆံပင္ကို ဘီးျဖင့္ျခစ္ပါ။
လိပ္၍ယူပါ။
လိပ္၍ယူပါ။
ကလစ္ျဖင့္ထိုး၍ အဆဳံးထိဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ပါ။
ကလစ္ျဖင့္ထိုး၍ အဆဳံးထိဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ပါ။

ဘယ္ဘက္ေရွ့ဆံပင္ကို ဘီးျဖင့္ျခစ္ပါ။
ဘယ္ဘက္ေရွ့ဆံပင္ကို ဘီးျဖင့္ျခစ္ပါ။
လိပ္၍ယူပါ။
လိပ္၍ယူပါ။
ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။
ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။
လိပ္၍ယူပါ။
လိပ္၍ယူပါ။
ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။
ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ပိုေသာဆံပင္ကို လိပ္ပါ။
ပိုေသာဆံပင္ကို လိပ္ပါ။
ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။
ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။
ဆံပင္အနည္းငယ္ကို လိပ္၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။
ဆံပင္အနည္းငယ္ကို လိပ္၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။
တပ္၍ဆံပင္အနည္းငယ္ကို လိပ္၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။
တပ္၍ဆံပင္အနည္းငယ္ကို လိပ္၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။
အဖ်ားကို အကုန္လိပ္ပါ။
အဖ်ားကို အကုန္လိပ္ပါ။
ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။
ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။
ပန္းမ်ားျဖင့္အလွဆင္ပါ။
ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

.ေနာက္တြဲအလိပ္ေလးျပီးျပည့္စုံပါျပီ။
.ေနာက္တြဲအလိပ္ေလးျပီးျပည့္စုံပါျပီ။
.ေနာက္တြဲအလိပ္ေလးျပီးျပည့္စုံပါျပီ။
.ေနာက္တြဲအလိပ္ေလးျပီးျပည့္စုံပါျပီ။