အသဲပံုစံ ဆံပင္အလွေဖာ္နည္း။

0

လြယ္ကူျပီး ခ်စ္စရာေကာင္းေသာ အသဲပံုစံ ဆံပင္အလွေဖာ္နည္းေလးနဲ႔ မိတ္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္။

ဆံပင္ကို ေရွမွ အနည္းငယ္ယူပါမယ္။
ဆံပင္ကို ေရွမွ အနည္းငယ္ယူပါမယ္။
၃ ေခ်ာင္းခြဲပါမယ္။
၃ ေခ်ာင္းခြဲပါမယ္။
က်စ္ဆံျမည္း က်စ္ပါမယ္။
က်စ္ဆံျမည္း က်စ္ပါမယ္။

ေအာက္တစ္လႊာမွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါမယ္။
ေအာက္တစ္လႊာမွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါမယ္။
သေရကြင္းျဖင့္ စည္းပါမယ္။
သေရကြင္းျဖင့္ စည္းပါမယ္။

ကြင္းတံကို အသံုးျပဳျပီး အလယ္မွ ျပန္ယူပါမယ္။
ကြင္းတံကို အသံုးျပဳျပီး အလယ္မွ ျပန္ယူပါမယ္။
အျပင္သိုျပန္ထုတ္ပါမယ္။
အျပင္သိုျပန္ထုတ္ပါမယ္။

က်စ္ဆံျမည္း က်စ္ထားေသာ ထဲသို႔ ထည့္ပါမယ္။
က်စ္ဆံျမည္း က်စ္ထားေသာ ထဲသို႔ ထည့္ပါမယ္။
အျပင္သို႔ျပန္ထုတ္ပါမယ္။
အျပင္သို႔ျပန္ထုတ္ပါမယ္။

ဘယ္ဘက္ျခမ္းမွ ဆံပင္အနည္းငယ္ယူပါမယ္။
ဘယ္ဘက္ျခမ္းမွ ဆံပင္အနည္းငယ္ယူပါမယ္။
ညာဘက္ျခမ္းမွ ဆံပင္အနည္းငယ္ယူပါမယ္။
ညာဘက္ျခမ္းမွ ဆံပင္အနည္းငယ္ယူပါမယ္။
စုစည္းပါမယ္။
စုစည္းပါမယ္။
ဆက္လက္လုပ္ဆာင္ပါမယ္။
ဆက္လက္လုပ္ဆာင္ပါမယ္။

အေပၚသို႔ ထုတ္ထားေသာ ဆံပင္ကို ႏွစ္ျခမ္းခြဲကာ လိမ္ျပီး အသဲပံုစံျပဳလုပ္ပါမယ္။
အေပၚသို႔ ထုတ္ထားေသာ ဆံပင္ကို ႏွစ္ျခမ္းခြဲကာ လိမ္ျပီး အသဲပံုစံျပဳလုပ္ပါမယ္။
ေအာက္မွဆံပင္နွင့္ေပါင္းခ်ည္ပါမယ္။
ေအာက္မွဆံပင္နွင့္ေပါင္းခ်ည္ပါမယ္။

အလွဆင္ပါမယ္။
အလွဆင္ပါမယ္။

အသဲပံုစံ ဆံပင္အလွေဖာ္နည္း။
အသဲပံုစံ ဆံပင္အလွေဖာ္နည္း။