လြယ္ကူရိုးရွင္းေသာ အလွဆံပင္စည္းနည္း။

0

လြယ္ကူရိုးရွင္းေသာ အလွဆံပင္စည္းနည္းေလးကို ပ်ိဳေမေလးမ်ားတြက္ မိတ္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္။

ဆံပင္အကုန္လံုးကို စုစည္းပါမယ္။
ဆံပင္အကုန္လံုးကို စုစည္းပါမယ္။
ဆံပင္ကို အလယ္ကေန ခြဲပါမယ္။
ဆံပင္ကို အလယ္ကေန ခြဲပါမယ္။
ပိုေသာအစကိုျပန္ထည့္ပါမယ္။
ပိုေသာအစကိုျပန္ထည့္ပါမယ္။
ပိုေသာအစကိုျပန္ထည့္ပါမယ္။

ေအာက္မွက်န္ေသာ ဆံပင္ကို အနည္းငယ္ခြဲယူပါမယ္။
ေအာက္မွက်န္ေသာ ဆံပင္ကို အနည္းငယ္ခြဲယူပါမယ္။
အေပၚမွဆံပင္ကို အနည္းငယ္ခြဲပါမယ္။
အေပၚမွဆံပင္ကို အနည္းငယ္ခြဲပါမယ္။
ျပန္ထုတ္ေပးပါမယ္။
ျပန္ထုတ္ေပးပါမယ္။
ဘယ္ဘက္ျခမ္းထဲသို႔ ျပန္ထည့္ပါမယ္။
ဘယ္ဘက္ျခမ္းထဲသို႔ ျပန္ထည့္ပါမယ္။
အျပင္သို႔ျပန္ထုတ္ပါမယ္။
အျပင္သို႔ျပန္ထုတ္ပါမယ္။
အျပင္သို႔ျပန္ထုတ္ပါမယ္။

အလွဆင္ပါမယ္။
အလွဆင္ပါမယ္။

လြယ္ကူရိုးရွင္းေသာ အလွဆံပင္စည္းနည္း။
လြယ္ကူရိုးရွင္းေသာ အလွဆံပင္စည္းနည္း။