အလိမ္ေဘာလုံးဆံထုံး

0

ဆန္းသစ္လွပေသာ အလိမ္ေဘာလုံးဆံထုံးေလးကို ပ်ိဳေမမ်ားလုပ္ရလြယ္ကူေစရန္ အဆင့္ဆင့္ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္ေနာ္။

ဆံပင္ကိုအလယ္တည့္တည့္ခြဲပါ။
ဆံပင္ကိုအလယ္တည့္တည့္ခြဲပါ။
ေရွ႕ဆံပင္အနဲငယ္ကိုယူပါ။
ေရွ႕ဆံပင္အနဲငယ္ကိုယူပါ။
လိမ္၍ကလစ္ျဖင့္ထိန္းထားပါ။
လိမ္၍ကလစ္ျဖင့္ထိန္းထားပါ။
အနဲငယ္ကို ထပ္ပါယူပါ။
အနဲငယ္ကို ထပ္ပါယူပါ။
လိမ္၍ကလစ္ျဖင့္ထိန္းထားပါ။
လိမ္၍ကလစ္ျဖင့္ထိန္းထားပါ။
ဆံပင္မကုန္မခ်င္း ဆံပင္ကိုထပ္ယူပါ။
ဆံပင္မကုန္မခ်င္း ဆံပင္ကိုထပ္ယူပါ။
လိမ္ေပးပါ။
လိမ္ေပးပါ။
လိမ္ထားေသာဆံပင္အားလုံးကို ကလစ္ျဖင့္ထိန္းပါ။
လိမ္ထားေသာဆံပင္အားလုံးကို ကလစ္ျဖင့္ထိန္းပါ။
ဆံပင္အားလုံးက္ု ခြဲေႀကာင္းျပဳလုပ္ကာလိမ္၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။
ဆံပင္အားလုံးက္ု ခြဲေႀကာင္းျပဳလုပ္ကာလိမ္၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ေရွ႕မွလိမ္ထားေသာဆံပင္အားလုံးကို စု၍ကိုင္ပါ။
ေရွ႕မွလိမ္ထားေသာဆံပင္အားလုံးကို  စု၍ကိုင္ပါ။
သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။
သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။
က်န္ေသာဆံပင္ကို အေပၚသို႕လွန္တင္ပါ။
က်န္ေသာဆံပင္ကို အေပၚသို႕လွန္တင္ပါ။
ကလစ္တပ္ထားေသာ သားေရကြင္းကို သုံးပါ။
ကလစ္တပ္ထားေသာ သားေရကြင္းကို သုံးပါ။
လွန္တင္ထားေသာ ဆံပင္ဧ။္တ၀က္တြင္ ကလစ္ကို ထိုးပါ။
လွန္တင္ထားေသာ ဆံပင္ဧ။္တ၀က္တြင္ ကလစ္ကို ထိုးပါ။
လွန္တင္ထားေသာဆံပင္ကို ေအာက္သို႕ခ်၍ အတြင္းသို႕ လိပ္ေပးပါ။
လွန္တင္ထားေသာဆံပင္ကို ေအာက္သို႕ခ်၍ အတြင္းသို႕ လိပ္ေပးပါ။
အတြင္းသို႕ လိပ္ထားေသာဆံပငိကို ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။
အတြင္းသို႕ လိပ္ထားေသာဆံပငိကို ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။
ပန္းမ်ားျဖင့္ အလွဆင္ပါမည္။
ပန္းမ်ားျဖင့္ အလွဆင္ပါမည္။

ပီးျပည့္စုံ၍ လွပေသာ ဆံပင္ဒီဇိုင္းေလး ရရွိပါၿပီ။
ပီးျပည့္စုံ၍ လွပေသာ ဆံပင္ဒီဇိုင္းေလး ရရွိပါၿပီ။
ပီးျပည့္စုံ၍ လွပေသာ ဆံပင္ဒီဇိုင္းေလး ရရွိပါၿပီ။
ပီးျပည့္စုံ၍ လွပေသာ ဆံပင္ဒီဇိုင္းေလး ရရွိပါၿပီ။