မိမိ ဆံပင္ျဖင့္ ခ်စ္စရာေကာင္းေသာ ဘီးကုပ္ပံုစံျပဳလုပ္နည္း။

0

ပ်ိဳေမေလးမ်ားတြက္ ခ်စ္စရာေကာင္းေသာ ဘီးကုပ္ပံုစံျပဳလုပ္နည္းေလးကို YUYU BEAUTY မွ တင္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္။

ဘယ္ဘက္ျခမ္းမွ ဆံပင္ကိုယူျပီး ကလစ္ျဖင့္ ညွပ္ထားပါမယ္။
ဘယ္ဘက္ျခမ္းမွ ဆံပင္ကိုယူျပီး ကလစ္ျဖင့္ ညွပ္ထားပါမယ္။
ညာဘက္ျခမ္းကိုလည္း ထိုနည္းလည္ေကာင္း ျပဳလုပ္ေပးပါမယ္။
ညာဘက္ျခမ္းကိုလည္း ထိုနည္းလည္ေကာင္း ျပဳလုပ္ေပးပါမယ္။

ဘယ္ဘက္ျခမ္းေအာက္မွဆံပင္ကုိ ယူပါမယ္
ဘယ္ဘက္ျခမ္းေအာက္မွဆံပင္ကုိ  ယူပါမယ္
ဘီးကုပ္ပံုစံျဖစ္ေအာင္လိမ္ျပီး ပတ္ေပးပါမယ္။
ဘီးကုပ္ပံုစံျဖစ္ေအာင္လိမ္ျပီး ပတ္ေပးပါမယ္။
ခိုင္ခန္႔ေအာင္ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။
ခိုင္ခန္႔ေအာင္ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။
ညာဘက္ျခမ္းေအာက္မွဆံပင္ကိုလည္း အနည္းငယ္ယူပါမယ္။
ညာဘက္ျခမ္းေအာက္မွဆံပင္ကိုလည္း အနည္းငယ္ယူပါမယ္။
ဘီးကုပ္ပံုစံျဖစ္ေအာင္ လိမ္ျပီးပတ္ေပးပါမယ္။
ဘီးကုပ္ပံုစံျဖစ္ေအာင္ လိမ္ျပီးပတ္ေပးပါမယ္။
ခိုင္ခန္႔ေအာင္ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။
ခိုင္ခန္႔ေအာင္ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

မိမိ ဆံပင္ျဖင့္ ခ်စ္စရာေကာင္းေသာ ဘီးကုပ္ပံုစံျပဳလုပ္နည္း။
မိမိ ဆံပင္ျဖင့္ ခ်စ္စရာေကာင္းေသာ ဘီးကုပ္ပံုစံျပဳလုပ္နည္း။