ဆံပင္ပါးေသာ ပ်ိဳေမေလးမ်ားတြက္ ဆံထံုးထံုးနည္း။

0

မိမိကို္ယ္တိုင္ထံုးလို႔ရနိင္ျပီး ဆံပင္ပါးတယ့္ စစ္ေလးေတြတြက္ လြယ္ကူေသာ ပြဲတက္ဆံထံုးေလးကို ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

ဘယ္ဘက္ျခမ္းမွ ဆံပင္ကို အနည္းငယ္ခ်န္ပါမယ္။
ဘယ္ဘက္ျခမ္းမွ ဆံပင္ကို အနည္းငယ္ခ်န္ပါမယ္။
ညာဘက္ျခမ္းမွဆံပင္ကုိလည္းခ်န္ပါမယ္။
ညာဘက္ျခမ္းမွဆံပင္ကုိလည္းခ်န္ပါမယ္။

သေရကြင္း တစ္ဖက္ဆီကို Pin ေလးျဖင့္ထိုးပါမယ္။
သေရကြင္း တစ္ဖက္ဆီကို  Pin ေလးျဖင့္ထိုးပါမယ္။
ဆံပင္ကို အေပၚသို႔လွန္တင္ျပီး ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။
ဆံပင္ကို အေပၚသို႔လွန္တင္ျပီး ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။
ေအာက္သို႔ ျပန္ဖံုးပါမယ္။
ေအာက္သို႔ ျပန္ဖံုးပါမယ္။
သေရကြင္းျဖင့္ အေပၚကေန ျပန္အုပ္ေပးပါမယ္။
သေရကြင္းျဖင့္ အေပၚကေန ျပန္အုပ္ေပးပါမယ္။
ေဘးဘက္ ႏွစ္ဖက္ကို အနည္းငယ္ဆီ ဖြေပးပါမယ္။
ေဘးဘက္ ႏွစ္ဖက္ကို အနည္းငယ္ဆီ ဖြေပးပါမယ္။

ပိုေနေသာ အစႏွစ္ဖက္ကို ခြဲပါမယ္။
ပိုေနေသာ အစႏွစ္ဖက္ကို ခြဲပါမယ္။
အေပၚသို႔ျပန္ပတ္ပါမယ္။
အေပၚသို႔ျပန္ပတ္ပါမယ္။
ညာဘက္ျခမ္းကိုလည္း အေပၚသို႔ျပန္ပတ္ပါမယ္။
ညာဘက္ျခမ္းကိုလည္း အေပၚသို႔ျပန္ပတ္ပါမယ္။

ဘယ္ဘက္ျခမ္းမွ ပိုေနေသာဆံပင္ကို အေနာက္သို႔ ျပန္ပို႔ပါမယ္။
ဘယ္ဘက္ျခမ္းမွ ပိုေနေသာဆံပင္ကို အေနာက္သို႔ ျပန္ပို႔ပါမယ္။
ခိုင္ခန္႔ေအာင္ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။
ခိုင္ခန္႔ေအာင္ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။
ညာဘက္ျခမ္းမွဆံပင္ကိုလည္း အေနာက္သို႔ျပန္ပို႔ပါမယ္။
ညာဘက္ျခမ္းမွဆံပင္ကိုလည္း အေနာက္သို႔ျပန္ပို႔ပါမယ္။
ခိုင္ခန္႔ေအာင္ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။
ခိုင္ခန္႔ေအာင္ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

အလွဆင္ပါမယ္။
အလွဆင္ပါမယ္။

ဆံပင္ပါးေသာ ပ်ိဳေမေလးမ်ားတြက္ ဆံထံုးထံုးနည္း။
ဆံပင္ပါးေသာ ပ်ိဳေမေလးမ်ားတြက္ ဆံထံုးထံုးနည္း။
ဆံပင္ပါးေသာ ပ်ိဳေမေလးမ်ားတြက္ ဆံထံုးထံုးနည္း။