ယုန္ေထာင္ က်စ္ဆံျမည္း ဆံထံုး။

0

ခ်စ္စရာေကာင္းေသယ ယုန္ေထာင္ က်စ္ဆံျမည္းဆံထံုးေလးကို ပိ်ဳေမေလးမ်ားတြက္ မိတ္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္။

ဆံပင္အကုန္လံုးကို စုစည္းပါမယ္။
ဆံပင္အကုန္လံုးကို စုစည္းပါမယ္။
သံုးေခ်ာင္းခြဲပါမယ္။
သံုးေခ်ာင္းခြဲပါမယ္။
က်စ္ဆံျမည္းက်စ္ပါမယ္။
က်စ္ဆံျမည္းက်စ္ပါမယ္။
သေရကြင္းျဖင့္စည္းပါမယ္။
သေရကြင္းျဖင့္စည္းပါမယ္။

က်စ္ထားေသာ က်စ္ဆံျမည္းကို ျပန္ေခြေပးပါမယ္။
က်စ္ထားေသာ က်စ္ဆံျမည္းကို ျပန္ေခြေပးပါမယ္။
ခိုင္ခန္႔ေအာင္ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။
ခိုင္ခန္႔ေအာင္ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

ယုေထာင္ေခါင္းစည္းၾကိဳးကို သံုးပါမယ္။
ယုေထာင္ေခါင္းစည္းၾကိဳးကို သံုးပါမယ္။
ထံုးထားေသာ ဆံထံုးေပၚကို စြတ္ေပးပါမယ္။
ထံုးထားေသာ ဆံထံုးေပၚကို စြတ္ေပးပါမယ္။

ယုန္ေထာင္ က်စ္ဆံျမည္း ဆံထံုး။
ယုန္ေထာင္ က်စ္ဆံျမည္း ဆံထံုး။
ယုန္ေထာင္ က်စ္ဆံျမည္း ဆံထံုး။