နွစ္ဖက္က်စ္ဆံျမွီးဆံထံုး။

0

ပ်ဳိေမမ်ားအတြက္အလြယ္ကူဆံုးႏွင့္ ေခတ္ဆန္လွပေသာ က်စ္ဆံျမွီးဆံထံုးေလးကို မိတ္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္။

ဆံပင္ကို အေနာက္မွ သံုးျခမ္းခြဲပါ။
အလယ္တစ္ျခမ္းကို သံုးေၾကာင္းခြဲပါ။
အလယ္တစ္ျခမ္းကို သံုးေၾကာင္းခြဲပါ။
က်စ္ဆံျမီွးက်စ္ပါ။
က်စ္ဆံျမီွးက်စ္ပါ။
ေဘးဆံပင္ကို သံုးေၾကာင္းခြဲပါ။
ေဘးဆံပင္ကို သံုးေၾကာင္းခြဲပါ။
က်စ္ဆံျမီွးက်စ္ပါ။
က်စ္ဆံျမီွးက်စ္ပါ။
က်န္ေသာ ေဘးတစ္ဖက္ကို သံုးေၾကာင္းခြဲပါ။
က်န္ေသာ ေဘးတစ္ဖက္ကို သံုးေၾကာင္းခြဲပါ။
က်စ္ဆံျမီွးက်စ္ပါ။
က်စ္ဆံျမီွးက်စ္ပါ။

က်စ္ဆံျမီွးမ်ားကို ဖြပါ။
က်စ္ဆံျမီွးမ်ားကို ဖြပါ။

ဘးမွတစ္ေခ်ာင္းကို ယူပါ။
ယူလိုက္ေသာ တစ္ေခ်ာင္းျဖင့္ က်န္နွစ္ေခ်ာင္းကို ပတ္ျပီး ကလစ္ထိုးပါ။
ယူလိုက္ေသာ တစ္ေခ်ာင္းျဖင့္ က်န္နွစ္ေခ်ာင္းကို ပတ္ျပီး ကလစ္ထိုးပါ။
ေနာက္တစ္ေခ်ာင္းကို ထပ္ပတ္ပါ။
ေနာက္တစ္ေခ်ာင္းကို ထပ္ပတ္ပါ။
ကလစ္ထိုးပါ။
ကလစ္ထိုးပါ။
ေနာက္ဆံုးတစ္ေခ်ာင္းကို ပတ္ျပီး ကလစ္ထိုးပါ။
ေနာက္ဆံုးတစ္ေခ်ာင္းကို ပတ္ျပီး ကလစ္ထိုးပါ။
ထြက္ေနေသာ အစမ်ားကို ကလစ္ထပ္ထိုးပါမည္။
ထြက္ေနေသာ အစမ်ားကို ကလစ္ထပ္ထိုးပါမည္။

ၾကိဳက္နွစ္သက္ရာပန္းကို အလွဆင္ပါမည္။
ၾကိဳက္နွစ္သက္ရာပန္းကို အလွဆင္ပါမည္။

နွစ္ဖက္က်စ္ဆံျမွီးဆံထံုး။
နွစ္ဖက္က်စ္ဆံျမွီးဆံထံုး။
နွစ္ဖက္က်စ္ဆံျမွီးဆံထံုး။