ဆံပင္ပါးတယ့္ ပ်ိဳေမေလးမ်ားတြက္ ဆံထံုးထံုးနည္း။

0

ပ်ိဳေမေလးမ်ားတြက္ လြယ္ကူျပီး လုပ္ရရိုးရွင္းေသာ ဆံထံုးထံုးနည္းေလးကို ပ်ိဳေမေလးမ်ားတြက္ ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

ဘယ္ဘက္ျခမ္းမွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါမယ္။
ဘယ္ဘက္ျခမ္းမွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါမယ္။
၃ ေခ်ာင္းခြဲပါမယ္။
၃ ေခ်ာင္းခြဲပါမယ္။
က်စ္ဆံျမည္းက်စ္ပါမယ္။
က်စ္ဆံျမည္းက်စ္ပါမယ္။

ေအာက္မွ ဆံပင္ကိုအနည္းငယ္ထပ္ယူပါမယ္။
ေအာက္မွ ဆံပင္ကိုအနည္းငယ္ထပ္ယူပါမယ္။
အေပၚမွဆံပင္နွင့္ေပါင္းက်စ္ပါမယ္။
အေပၚမွဆံပင္နွင့္ေပါင္းက်စ္ပါမယ္။
ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ပါမယ္။
ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ပါမယ္။

ညာဘက္ျခမ္းမွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါမယ္။
ညာဘက္ျခမ္းမွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါမယ္။
၃ ေခ်ာင္းခြဲပါမယ္။
၃ ေခ်ာင္းခြဲပါမယ္။
က်စ္ဆံျမည္းက်စ္ပါမယ္။
က်စ္ဆံျမည္းက်စ္ပါမယ္။

ေအာက္မွ ဆံပင္ကိုအနည္းငယ္ထပ္ယူပါမယ္။
ေအာက္မွ ဆံပင္ကိုအနည္းငယ္ထပ္ယူပါမယ္။
အေပၚမွဆံပင္နွင့္ေပါင္းက်စ္ပါမယ္။
အေပၚမွဆံပင္နွင့္ေပါင္းက်စ္ပါမယ္။
ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ပါမယ္။
ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ပါမယ္။

နစ္ဖက္မွ က်စ္ထားေသာဆံပင္ကို ေပါင္းစည္းပါမယ္။
နစ္ဖက္မွ က်စ္ထားေသာဆံပင္ကို ေပါင္းစည္းပါမယ္။
ပိုေနေသာ ဆံပင္ကို က်စ္ဆံျမည္းက်စ္ပါမယ္။
ပိုေနေသာ ဆံပင္ကို က်စ္ဆံျမည္းက်စ္ပါမယ္။

က်စ္ဆံျမည္းက်စ္ထားေသာဆံပင္ကို ေခြေပးပါမယ္။
က်စ္ဆံျမည္းက်စ္ထားေသာဆံပင္ကို ေခြေပးပါမယ္။
ခိုင္ခန္႔ေအာင္ ကလစ္ထိုးပါမယ္။
ခိုင္ခန္႔ေအာင္ ကလစ္ထိုးပါမယ္။

အလွဆင္ေပးပါမယ္။
အလွဆင္ေပးပါမယ္။

ဆံပင္ပါးတယ့္ ပ်ိဳေမေလးမ်ားတြက္ ဆံထံုးထံုးနည္း။
ဆံပင္ပါးတယ့္ ပ်ိဳေမေလးမ်ားတြက္ ဆံထံုးထံုးနည္း။
ဆံပင္ပါးတယ့္ ပ်ိဳေမေလးမ်ားတြက္ ဆံထံုးထံုးနည္း။