ဆရာမေလးမ်ားအတြက္ တျခမ္းေစာင္းဆံထုံး

0

လြယ္ကူစြာထုံးဖြဲ႔ႏိုင္ေစရန္ အဆင့္ဆင့္ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္ေနာ္။

ဆံပင္ကိုတျခမ္းေစာင္း စည္းပါ။
ဆံပင္ကိုတျခမ္းေစာင္း စည္းပါ။
ဘဲဥပုံကြင္းတံကို အသုံးျပဳပါ။
ဘဲဥပုံကြင္းတံကို အသုံးျပဳပါ။
ကြင္းတံထဲသို႕ ဆံပင္ကို ထည့္ပါ။
ကြင္းတံထဲသို႕ ဆံပင္ကို ထည့္ပါ။
ေအာက္ဘက္ကို ဆြဲထုတ္၍ ဆံပင္ကို ဖြေပးပါ။
ေအာက္ဘက္ကို ဆြဲထုတ္၍ ဆံပင္ကို ဖြေပးပါ။

က်န္ေသာဆံပင္ကို ယူပါ။
က်န္ေသာဆံပင္ကို ယူပါ။
သားေရကြင္းစည္းထားေသာ ဆံပင္ျကားသို႕ထည့္ပါ။
သားေရကြင္းစည္းထားေသာ ဆံပင္ျကားသို႕ထည့္ပါ။
ကလစ္ျဖင့္ျမဲေအာင္ထိုးေပးပါ။
ကလစ္ျဖင့္ျမဲေအာင္ထိုးေပးပါ။
Fancyဆံထုိး ျဖင့္အလွဆင္ပါ။
Fancyဆံထုိး ျဖင့္အလွဆင္ပါ။
ဆံပင္အလယ္တည့္တည့္တြင္ ဆံထုိးကိုထိုးပါ။
Fancyဆံထုိး ျဖင့္အလွဆင္ပါ။

ပီးျပည့္စုံေသာ တျခမ္းေစာင္းဆံထုံးကို ေတြ႔ျမင္ရပါျပီ။
ပီးျပည့္စုံေသာ တျခမ္းေစာင္းဆံထုံးကို ေတြ႔ျမင္ရပါျပီ။
ပီးျပည့္စုံေသာ တျခမ္းေစာင္းဆံထုံးကို ေတြ႔ျမင္ရပါျပီ။