၅ ေၾကာင္း က်စ္ဆံျမည္း။

0

design ဆန္ေးလးက်စ္ခ်င္ေသာ ပ်ိဳေမေလးမ်ားတြက္ ၅ ေၾကာင္းက်စ္ဆံျမည္းေလးကို ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

ဘယ္ဘက္ျခမ္းမွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါမယ္္။
ဘယ္ဘက္ျခမ္းမွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါမယ္္။
ညာဘက္ျခမ္းမွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါမယ္။
ညာဘက္ျခမ္းမွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို  ယူပါမယ္။
ပံုတြင္ျပထားသည့္အတိိုင္း ျပဳလုပ္ေပးပါမယ္။
ပံုတြင္ျပထားသည့္အတိိုင္း ျပဳလုပ္ေပးပါမယ္။

ဆံပင္ကို ၃ ေခ်ာင္းခြဲပါမယ္။
ဆံပင္ကို ၃ ေခ်ာင္းခြဲပါမယ္။
က်စ္ဆံျမည္းက်စ္ပါမယ္။
က်စ္ဆံျမည္းက်စ္ပါမယ္။

ဘယ္ဘက္ျခမ္းမွ ခ်န္ထားေသာ ဆံပင္ကိုယူပါမယ္။
ယူထားေသာ ဆံပင္ကို ေအာက္ထဲသို႔ထည့္ပါမယ္။
ယူထားေသာ ဆံပင္ကို ေအာက္ထဲသို႔ထည့္ပါမယ္။
အလယ္ဆံပင္ေပၚ ျပန္တင္ပါမယ္။
အလယ္ဆံပင္ေပၚ ျပန္တင္ပါမယ္။
ညာဘက္မွ ခ်န္ထားေသာဆံပင္ကို ယူပါမယ္။
ညာဘက္မွ ခ်န္ထားေသာဆံပင္ကို ယူပါမယ္။
ယူထားေသာ ဆံပင္ကို ေအာက္ထဲသို႔ထည့္ပါမယ္။
ယူထားေသာ ဆံပင္ကို ေအာက္ထဲသို႔ထည့္ပါမယ္။
ေဘးမွ ဆံပင္ေပၚသို႔ တင္ပါမယ္။
ေဘးမွ ဆံပင္ေပၚသို႔ တင္ပါမယ္။
ဘယ္ဘက္အစြန္းမွ ဆံပင္ကို ေအာက္သိုျပန္ပို႔ပါမယ္။
ညာဘက္အျခမ္း ဒုတိယေျမာက္ဆံပင္ကို အစြန္းမွ ဆံပင္ေပၚသို႔ တင္ပါမယ္။
ညာဘက္အျခမ္း ဒုတိယေျမာက္ဆံပင္ကို အစြန္းမွ ဆံပင္ေပၚသို႔ တင္ပါမယ္။
ညာဘက္အျခမ္း ဒုတိယေျမာက္ဆံပင္ကို အစြန္းမွ ဆံပင္ေပၚသို႔ တင္ပါမယ္။
အလယ္ဆံပင္ေပၚသို႔ ျပန္တင္ပါမယ္။
အလယ္ဆံပင္ေပၚသို႔ ျပန္တင္ပါမယ္။
သေရၾကိဳးျဖင့္ စည္းပါမယ္။
သေရၾကိဳးျဖင့္ စည္းပါမယ္။
အနည္းငယ္ဆီ ဖြေပးပါမယ္။
အနည္းငယ္ဆီ ဖြေပးပါမယ္။

အလွဆင္ပါမယ္။
အလွဆင္ပါမယ္။

၅ ေၾကာင္း က်စ္ဆံျမည္း။