မိုးျကိုးလိမ္အေခြဆံထုံး

0

အခ်ိန္ကုန္သက္သာၿပီး ရိုးရိုးေလးႏွင့္လွပေသာ မိုးျကိုးလိမ္အေခြဆံထုံးေလးကို လြယ္ကူစြာ လိုက္လုပ္ႏိုင္ေစရန္ အဆင့္ဆင့္ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္ေနာ္။

အပိုင္းသုံးပိုင္းခြဲ၍ သားေ၇ကြင္းျဖင့္ စည္းပါ။
အပိုင္းသုံးပိုင္းခြဲ၍ သားေ၇ကြင္းျဖင့္ စည္းပါ။
အေပၚဆံုးမွ ဆံပင္က၂ခုခြဲပါ။
အေပၚဆံုးမွ ဆံပင္က၂ခုခြဲပါ။
ဆံပင္ကို လိမ္ပါမည္။
ဆံပင္ကို လိမ္ပါမည္။
ဆံပင္အဖ်ားထိလိမ္၍ သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။
ဆံပင္အဖ်ားထိလိမ္၍ သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။
ဒုတိယအလႊာမွ ဆံပင္ကို လိမ္ပါမည္။
ဒုတိယအလႊာမွ ဆံပင္ကို လိမ္ပါမည္။
ဆံပင္အဖ်ားထိလိမ္၍ သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။
ဆံပင္အဖ်ားထိလိမ္၍ သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။
ေေအာက္ဆုံးမွ ဆံပင္ကို လိမ္ပါမည္။
ေေအာက္ဆုံးမွ ဆံပင္ကို လိမ္ပါမည္။
ဆံပင္အဖ်ားထိလိမ္၍ သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။
ဆံပင္အဖ်ားထိလိမ္၍ သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

အေပၚဆုံးမွ လိမ္ထားေသာဆံပင္ကို ဒုတိယအလႊာေအာက္မွ ယူ၍ေခြေပးပါ။
အေပၚဆုံးမွ လိမ္ထားေသာဆံပင္ကို ဒုတိယအလႊာေအာက္မွ ယူ၍ေခြေပးပါ။
ေအာက္ဆုံးမွဆံပင္ကို ဒုတိယအလႊာသို႕ယူပါ။
ေအာက္ဆုံးမွဆံပင္ကို ဒုတိယအလႊာသို႕ယူပါ။
ေခြ၍ကလစ္ျဖင့္ ထိုးပါ။
ေခြ၍ကလစ္ျဖင့္ ထိုးပါ။
ဒုတိယအလႊာကို ယူပါ။
ဒုတိယအလႊာကို ယူပါ။
ေခြ၍ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။
ေခြ၍ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။
ေအာက္ဘက္ကိုလဲ ျမဲေအာင္ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။
ေအာက္ဘက္ကိုလဲ ျမဲေအာင္ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။
ပန္းမ်ားျဖင့္ အလွဆင္ပါ။
ပန္းမ်ားျဖင့္ အလွဆင္ပါ။

ပီးျပည့္စုံ၍ လွပေသာ မိုးႀကိဳးလိမ္အေခြေလးကို ေတြ႔ျမင္ႏိုင္ပါျပီ။
ပီးျပည့္စုံ၍ လွပေသာ မိုးႀကိဳးလိမ္အေခြေလးကို ေတြ႔ျမင္ႏိုင္ပါျပီ။
ပီးျပည့္စုံ၍ လွပေသာ မိုးႀကိဳးလိမ္အေခြေလးကို ေတြ႔ျမင္ႏိုင္ပါျပီ။