နွစ္ဖက္က်စ္ဆံျမွီးဆံထံုး။

0

ပ်ဳိေမမ်ားအတြက္အလြယ္ကူဆံုးႏွင့္ ေခတ္ဆန္လွပေသာ က်စ္ဆံျမွီးဆံထံုးေလးကို မိတ္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္။

ဆံပင္ကို နွစ္ဖက္ခြဲစည္းပါ။
တစ္ျခမ္းကို သံုးေၾကာင္းခြဲပါ။
တစ္ျခမ္းကို သံုးေၾကာင္းခြဲပါ။
က်စ္ဆံျမီွးက်စ္ပါ။
က်စ္ဆံျမီွးက်စ္ပါ။
သေရကြင္းျဖင့္ စီးပါ။
သေရကြင္းျဖင့္ စီးပါ။
က်စ္ဆံျမီွးကို ဖြေပးပါ။
က်စ္ဆံျမီွးကို ဖြေပးပါ။
အေပၚကို ပတ္တင္ပါ။
အေပၚကို ပတ္တင္ပါ။
ကလစ္ျဖင့္ ထိုးပါ။
ကလစ္ျဖင့္ ထိုးပါ။

ဆံပင္ကို သံုးေၾကာင္းခြဲပါ။
က်စ္ဆံျမီွးက်စ္ပါ။
က်စ္ဆံျမီွးက်စ္ပါ။
သားေရကြင္းျဖင့္ စီးပါ။
သားေရကြင္းျဖင့္ စီးပါ။
က်စ္ဆံျမီွးကို ဖြပါ။
က်စ္ဆံျမီွးကို ဖြပါ။
အေပၚကို ပတ္တင္ပါ။
အေပၚကို ပတ္တင္ပါ။
ကလစ္ထိုးပါ။
ကလစ္ထိုးပါ။

.ၾကိဳက္နွစ္သက္ရာပန္းကို ယူပါ။
က်စ္ဆံျမီွးဆံထံုးတြင္ ထိုးပါ။
က်စ္ဆံျမီွးဆံထံုးတြင္ ထိုးပါ။

နွစ္ဖက္က်စ္ဆံျမွီးဆံထံုး။
နွစ္ဖက္က်စ္ဆံျမွီးဆံထံုး။
နွစ္ဖက္က်စ္ဆံျမွီးဆံထံုး။
နွစ္ဖက္က်စ္ဆံျမွီးဆံထံုး။
နွစ္ဖက္က်စ္ဆံျမွီးဆံထံုး။