က်က္သေရရွိေသာ ေရလိွဳင္းေနာက္တြဲ

0

ရိဳးရိဳးေလးႏွင့္လွသလို က်က္သေရလဲရွိျပီး လုပ္ရလြယ္ကူသည့္အတြက္ ပ်ိဳေမမ်ားႀကိဳက္ႏွစ္သက္မည့္ဆံပင္္ ဒီဇိုင္းေလးကို ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္ေနာ္။

ဘယ္ဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူ၍ ကလစ္ျဖင့္ညွပ္ပါ။
ဘယ္ဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူ၍ ကလစ္ျဖင့္ညွပ္ပါ။
ဘယ္ဘက္ဆံပင္ေပၚသို႕ ညာဘက္ဆံပင္ကိုအုပ္၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။
ဘယ္ဘက္ဆံပင္ေပၚသို႕ ညာဘက္ဆံပင္ကိုအုပ္၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။
နားေအာက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူ၍ လိမ္ပါ။
နားေအာက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူ၍ လိမ္ပါ။
ညာဘက္တြင္ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။
ညာဘက္တြင္ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။
ပိုေသာဆံပင္ကို ထပ္လိမ္ပါ။
ပိုေသာဆံပင္ကို ထပ္လိမ္ပါ။
တဖက္ျခမ္းတြင္ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။
တဖက္ျခမ္းတြင္ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။
ဆံထိုးေလးမ်ားျဖင့္ အလွဆင္ပါ။
ဆံထိုးေလးမ်ားျဖင့္ အလွဆင္ပါ။

က်က္သေရရွိေသာ ေရလိွဳင္းေနာက္တြဲ
က်က္သေရရွိေသာ ေရလိွဳင္းေနာက္တြဲ
က်က္သေရရွိေသာ ေရလိွဳင္းေနာက္တြဲ
က်က္သေရရွိေသာ ေရလိွဳင္းေနာက္တြဲ