အလိမ္တလႊာဆံပင္စည္းနည္း

0

လုပ္ရလြယ္ကူသလို တမ်ိဳးေလးဆန္းသစ္ေစသည့္ အလိမ္တလႊာဆံပင္စည္းနည္းေလးကို အဆင့္ဆင့္ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္နာ္။

ဆံပင္ကိုအလယ္တည့္တည့္ခြဲပါ။
ဆံပင္ကိုအလယ္တည့္တည့္ခြဲပါ။
ေရွ႕ဆံပင္အနဲငယ္ကိုယူပါ။
ေရွ႕ဆံပင္အနဲငယ္ကိုယူပါ။
လိမ္၍ကလစ္ျဖင့္ထိန္းထားပါ။
လိမ္၍ကလစ္ျဖင့္ထိန္းထားပါ။
အနဲငယ္ကို ထပ္ပါယူပါ။
အနဲငယ္ကို ထပ္ပါယူပါ။
လိမ္၍ကလစ္ျဖင့္ထိန္းထားပါ။
လိမ္၍ကလစ္ျဖင့္ထိန္းထားပါ။
ေနာက္ဆုံးဆံပင္ကို ယူပါ။
ေနာက္ဆုံးဆံပင္ကို ယူပါ။
လိမ္၍ကလစ္ျဖင့္ထိန္းထားပါ။
လိမ္၍ကလစ္ျဖင့္ထိန္းထားပါ။

ေရွ႕ဆံပင္အနဲငယ္ကိုယူပါ။
ေရွ႕ဆံပင္အနဲငယ္ကိုယူပါ။
လိမ္၍ကလစ္ျဖင့္ထိန္းထားပါ။
လိမ္၍ကလစ္ျဖင့္ထိန္းထားပါ။
အနဲငယ္ကို ထပ္ပါယူပါ။
အနဲငယ္ကို ထပ္ပါယူပါ။
လိမ္၍ကလစ္ျဖင့္ထိန္းထားပါ။
လိမ္၍ကလစ္ျဖင့္ထိန္းထားပါ။
ေနာက္ဆုံးဆံပင္ကို ယူပါ။
ေနာက္ဆုံးဆံပင္ကို ယူပါ။
လိမ္၍ကလစ္ျဖင့္ထိန္းထားပါ။
လိမ္၍ကလစ္ျဖင့္ထိန္းထားပါ။

ေရွ႕မွလိမ္ထားေသာဆံပင္အားလုံးကို စု၍ကိုင္ပါ။
ေရွ႕မွလိမ္ထားေသာဆံပင္အားလုံးကို  စု၍ကိုင္ပါ။
သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။
သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။
Fancy ကလစ္ျဖင့္ အလွဆင္ပါ။
Fancy ကလစ္ျဖင့္ အလွဆင္ပါ။

 ျပီးျပည့္စုံ၍ လွပေသာ ဆံပင္ဒီဇိုင္းေလး ရရွိပါၿပီ။
 ျပီးျပည့္စုံ၍ လွပေသာ ဆံပင္ဒီဇိုင္းေလး ရရွိပါၿပီ။
 ျပီးျပည့္စုံ၍ လွပေသာ ဆံပင္ဒီဇိုင္းေလး ရရွိပါၿပီ။
 ျပီးျပည့္စုံ၍ လွပေသာ ဆံပင္ဒီဇိုင္းေလး ရရွိပါၿပီ။