အသဲပံုစံ အထပ္ထပ္ ဆံပင္ခ်ည္နည္း။

0

ခ်စ္စရာေကာင္းေသာ အသဲပံုစံ အထပ္ထပ္ဆံပင္ခ်ည္နည္းေလးနဲ႔မိတ္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္။

ဘယ္ဘက္ျခမ္းမွ ဆံပင္အနည္းငယ္ယူပါမယ္။
ဘယ္ဘက္ျခမ္းမွ ဆံပင္အနည္းငယ္ယူပါမယ္။
ညာဘက္ျခမ္းမွ ဆံပင္အနည္းငယ္ယူပါမယ္။
ညာဘက္ျခမ္းမွ ဆံပင္အနည္းငယ္ယူပါမယ္။
ဘယ္ညာ ဆံပင္ကို စုစည္းပါမယ္။
ဘယ္ညာ ဆံပင္ကို စုစည္းပါမယ္။

စည္းထားေသာ ဆံပင္နွင့္ လက္ ၄ လံုးခန္႔အကြာတြင္ သေရကြင္းထပ္စည္းေပးပါမယ္။
စည္းထားေသာ ဆံပင္နွင့္ လက္ ၄ လံုးခန္႔အကြာတြင္ သေရကြင္းထပ္စည္းေပးပါမယ္။
စည္းထားေသာဆံပင္ကိုခြဲျပီး ေအာက္မွျပန္ထည့္ပါမယ္။
စည္းထားေသာဆံပင္ကိုခြဲျပီး ေအာက္မွျပန္ထည့္ပါမယ္။
ထို႔ေနာက္ အေပၚမွ စည္းထားေသာ ဆံပင္ေအာက္ေျခထဲသို႔ ျပန္လ်ွိဳေပးပါမယ္။
ထို႔ေနာက္ အေပၚမွ စည္းထားေသာ ဆံပင္ေအာက္ေျခထဲသို႔ ျပန္လ်ွိဳေပးပါမယ္။
အနည္းငယ္ဖြေပးပါမယ္။
အနည္းငယ္ဖြေပးပါမယ္။

ဘယ္ညာဆံပင္ကိုေပါင္းစည္းပါမယ္။
ဘယ္ညာဆံပင္ကိုေပါင္းစည္းပါမယ္။
စည္းထားေသာ ဆံပင္နွင့္ လက္ ၄ လံုးခန္႔အကြာတြင္ သေရကြင္းထပ္စည္းေပးပါမယ္။
စည္းထားေသာ ဆံပင္နွင့္ လက္ ၄ လံုးခန္႔အကြာတြင္ သေရကြင္းထပ္စည္းေပးပါမယ္။
စည္းထားေသာဆံပင္ကိုခြဲျပီး ေအာက္မွျပန္ထည့္ပါမယ္။
စည္းထားေသာဆံပင္ကိုခြဲျပီး ေအာက္မွျပန္ထည့္ပါမယ္။
ထို႔ေနာက္ အေပၚမွ စည္းထားေသာ ဆံပင္ေအာက္ေျခထဲသို႔ ျပန္လ်ွိဳေပးပါမယ္။
ထို႔ေနာက္ အေပၚမွ စည္းထားေသာ ဆံပင္ေအာက္ေျခထဲသို႔ ျပန္လ်ွိဳေပးပါမယ္။
အနည္းငယ္ဖြေပးပါမယ္။
အနည္းငယ္ဖြေပးပါမယ္။

ဘယ္ညာဆံပင္ကို ယူပါမယ္။
ဘယ္ညာဆံပင္ကို ယူပါမယ္။
ဘယ္ညာဆံပင္ကုိစုစည္းပါမယ္။
ဘယ္ညာဆံပင္ကုိစုစည္းပါမယ္။
စည္းထားေသာ ဆံပင္နွင့္ လက္ ၄ လံုးခန္႔အကြာတြင္ သေရကြင္းထပ္စည္းေပးပါမယ္။
စည္းထားေသာ ဆံပင္နွင့္ လက္ ၄ လံုးခန္႔အကြာတြင္ သေရကြင္းထပ္စည္းေပးပါမယ္။
စည္းထားေသာဆံပင္ကိုခြဲျပီး ေအာက္မွျပန္ထည့္ပါမယ္။
စည္းထားေသာဆံပင္ကိုခြဲျပီး ေအာက္မွျပန္ထည့္ပါမယ္။
ထို႔ေနာက္ အေပၚမွ စည္းထားေသာ ဆံပင္ေအာက္ေျခထဲသို႔ ျပန္လ်ွိဳေပးပါမယ္။
ထို႔ေနာက္ အေပၚမွ စည္းထားေသာ ဆံပင္ေအာက္ေျခထဲသို႔ ျပန္လ်ွိဳေပးပါမယ္။
ထို႔ေနာက္အနည္းငယ္ဖြေပးပါမယ္။
ထို႔ေနာက္အနည္းငယ္ဖြေပးပါမယ္။

အလွဆင္ပါမယ္။
အလွဆင္ပါမယ္။

အသဲပံုစံ အထပ္ထပ္ ဆံပင္ခ်ည္နည္း။
အသဲပံုစံ အထပ္ထပ္ ဆံပင္ခ်ည္နည္း။
အသဲပံုစံ အထပ္ထပ္ ဆံပင္ခ်ည္နည္း။