သံုးထပ္ဆံပင္ fancy design

0

ထသြားထလာသြားသည့္အခါတြင္လည္း လြယ္ကူ၍ လွပေသာ ဆံပင္ပံုစံအသစ္ေလးကို ေဖာ္ျပလိုက္ပါတယ္။

ဆံပင္ကို ထိပ္မွအနည္းငယ္ယူပါ။
ယူထားေသာ ဆံပင္ကို သေရကြင္းျဖင့္ စည္းပါ။
ယူထားေသာ ဆံပင္ကို သေရကြင္းျဖင့္ စည္းပါ။
ကြင္းကို အသံုးျပဳပါမည္။
ကြင္းကို အသံုးျပဳပါမည္။
ကြင္းကို ဆံပင္အလယ္တည္တည့္မွ ထိုးျပီး ဆံပင္ကို ကြင္းထဲထည့္ပါ။
ကြင္းကို ဆံပင္အလယ္တည္တည့္မွ ထိုးျပီး ဆံပင္ကို ကြင္းထဲထည့္ပါ။
ထည့္ထားေသာ ဆံပင္ကို ဆြဲထုတ္ပါ။
ထည့္ထားေသာ ဆံပင္ကို ဆြဲထုတ္ပါ။

သားေရကြင္းျဖင့္ စီးပါ။
သားေရကြင္းျဖင့္ စီးပါ။
စည္းထားေသာ ဆံပင္အလယ္တည့္တည့္မွ ကြင္းကို ထည့္ျပီး ဆံပင္ကို ဆဲြထားပါ။
စည္းထားေသာ ဆံပင္အလယ္တည့္တည့္မွ ကြင္းကို ထည့္ျပီး ဆံပင္ကို ဆဲြထားပါ။
ကြင္းကို ဆြဲထုတ္ပါ။
ကြင္းကို ဆြဲထုတ္ပါ။
ကြင္းကို ဆြဲထုတ္ပါ။

ဆံပင္ကို အကုန္စုျပီး စည္းပါမည္။
သားေရကြင္းျဖင့္ စည္းပါမည္။
သားေရကြင္းျဖင့္ စည္းပါမည္။
စည္းထားေသာ ဆံပင္အလယ္သို ့ကြင္းကိုထည့္ကာ ဆံပင္ကို ဆြဲထုတ္ပါမည္။
စည္းထားေသာ ဆံပင္အလယ္သို ့ကြင္းကိုထည့္ကာ ဆံပင္ကို ဆြဲထုတ္ပါမည္။

ၾကိဳက္နွစ္သက္ရာပန္းျဖင့္ အလွဆင္ပါမည္။
ပန္းကို အဆင့္တဆင့္ခ်င္းဆီတြင္ ထိုးပါမည္။
ပန္းကို အဆင့္တဆင့္ခ်င္းဆီတြင္ ထိုးပါမည္။

သံုးထပ္ဆံပင္ fancy design
သံုးထပ္ဆံပင္ fancy design