ပန္းပြင့္အၾကီးပံု ဆံထံုး။

0

ပန္းပြင့္အၾကိီးပံု ဆံထံုးေလးကို ပ်ိဳမဒီေလးမ်ားတြက္ ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

ဘယ္ဘက္ျခမ္းမွ ဆံပင္အနည္းငယ္ယူပါမယ္။
ဘယ္ဘက္ျခမ္းမွ ဆံပင္အနည္းငယ္ယူပါမယ္။
ညာဘက္ျခမ္းမွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါမယ္။
ညာဘက္ျခမ္းမွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါမယ္။
ဘယ္ဘက္ႏွင့္ညာဘက္မွ ယူထားေသာ ဆံပင္ကို ေပါင္းစည္းပါမယ္။
ဘယ္ဘက္ႏွင့္ညာဘက္မွ ယူထားေသာ ဆံပင္ကို ေပါင္းစည္းပါမယ္။

ေအာက္မွက်န္ေသာ ဆံပင္နဲ႔ အေပၚဆံပင္ကို ေပါင္းယူပါမယ္။
ေအာက္မွက်န္ေသာ ဆံပင္နဲ႔ အေပၚဆံပင္ကို ေပါင္းယူပါမယ္။
ဆံပင္နွစ္ခုကိုေပါင္းျပီး မုန္႔ၾကိဳးလိမ္ေပးပါမယ္။
ဆံပင္နွစ္ခုကိုေပါင္းျပီး မုန္႔ၾကိဳးလိမ္ေပးပါမယ္။

ေအာက္မွက်န္ေသာ ဆံပင္နဲ႔ အေပၚဆံပင္ကို ေပါင္းယူပါမယ္။
ေအာက္မွက်န္ေသာ ဆံပင္နဲ႔ အေပၚဆံပင္ကို ေပါင္းယူပါမယ္။
ဆံပင္နွစ္ခုကိုေပါင္းျပီး မုန္႔ၾကိဳးလိမ္ေပးပါမယ္။
ဆံပင္နွစ္ခုကိုေပါင္းျပီး မုန္႔ၾကိဳးလိမ္ေပးပါမယ္။
ပံုတြင္ျပထားသည့္အတိုင္းလုပ္ေဆာင္ပါမယ္။
ပံုတြင္ျပထားသည့္အတိုင္းလုပ္ေဆာင္ပါမယ္။

လိမ္ထားေသာ အေခြကုိ လိပ္ပါမယ္။
လိမ္ထားေသာ အေခြကုိ လိပ္ပါမယ္။
ခိုင္ခန္႔ေအာင္ ကလစ္ထိုးပါမယ္။
ခိုင္ခန္႔ေအာင္ ကလစ္ထိုးပါမယ္။
ပန္းပြင့္အၾကီးပံု ဆံထံုး။

ညာဘက္ျခမ္းမွ လိမ္ထားေသာ ဆံပင္ကို ေခြေပးပါမယ္။
ညာဘက္ျခမ္းမွ လိမ္ထားေသာ ဆံပင္ကို ေခြေပးပါမယ္။
ပံုတြင္ျပထားသည့္ေနရာေရာက္ေအာင္ ေခြေပးပါမယ္။
ပံုတြင္ျပထားသည့္ေနရာေရာက္ေအာင္ ေခြေပးပါမယ္။
ခိုင္ခန္႔ေအာင္ ကလစ္ထိုးပါမယ္။
ခိုင္ခန္႔ေအာင္ ကလစ္ထိုးပါမယ္။

 အလွဆင္ပါမယ္။
 အလွဆင္ပါမယ္။

ပန္းပြင့္အၾကီးပံု ဆံထံုး။
ပန္းပြင့္အၾကီးပံု ဆံထံုး။