လူၾကီးမ်ားျဖင့္ လိုက္ဖက္ေစမည့္ ပြဲတက္ဆံထံုး။

0

ပြဲေနပြဲထိုင္မ်ားတြက္ အထူးလိုက္ဖက္သင့္ေလ်ာ္ေစမည့္ ပြဲတက္ဆံထံုးေလးကို ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

ညာဘက္ျခမ္းမွ ဆံပင္အနည္းငယ္ယူပါမယ္။
ဘယ္ဘက္ျခမ္မွဆံပင္အနည္းငယ္ယူပါမယ္။
ဘယ္ဘက္ျခမ္မွဆံပင္အနည္းငယ္ယူပါမယ္။
အလယ္ကို စုစည္းပါမယ္။
အလယ္ကို စုစည္းပါမယ္။

အကုန္မထုတ္ဘဲ ၃ ပံု ၁ ပံုခန္႔ခ်န္ထားပါမယ္။
ခိုင္ခန္႔ေအာင္ ကလစ္ျဖင့္ ထုိးပါမယ္။
ခိုင္ခန္႔ေအာင္ ကလစ္ျဖင့္ ထုိးပါမယ္။
ညာဘက္ကိုလည္း ထိုးပါမယ္။
ညာဘက္ကိုလည္း ထိုးပါမယ္။

 ေအာက္မွပိုေသာ အစကို ယူပါမယ္။
ပိုေသာအစကိုယူျပီး အေပၚသို႔လိပ္တင္ပါမယ္။
ပိုေသာအစကိုယူျပီး အေပၚသို႔လိပ္တင္ပါမယ္။
ခိုင္ခန္႔ေအာင္ ုကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။
ခိုင္ခန္႔ေအာင္ ုကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

ဘယ္ဘက္ျခမ္းမွ ခ်န္ထားေသာဆံပင္ကို အေနာက္သို႔ျပန္ယူပါမယ္။
ဆံပင္ကိုျပန္ပတ္ျပီး ကလစ္ျဖင့္ ထိုးပါမယ္။
ဆံပင္ကိုျပန္ပတ္ျပီး ကလစ္ျဖင့္ ထိုးပါမယ္။

ညဘက္ျခမ္းမွ ခ်န္ထားေသာဆံပင္ကိုလည္း အေနာက္သို႔ျပန္ယူျပီး ပတ္ပါမယ္။
ကလစ္ထိုးပါမယ္။
ကလစ္ထိုးပါမယ္။

အလွဆင္ပါမယ္။

လူၾကီးမ်ားျဖင့္ လိုက္ဖက္ေစမည့္ ပြဲတက္ဆံထံုး။
လူၾကီးမ်ားျဖင့္ လိုက္ဖက္ေစမည့္ ပြဲတက္ဆံထံုး။