ပန္းသံုးပြင့္ က်စ္ဆံျမည္းအလွဆံထံုး။

0

လြယ္ကူရိုးရွင္းၿပီး မိမိကုိယ္တိုင္ျပဳလုပ္နိင္မည့္ ပန္းသံုးပြင့္က်စ္ဆံျမည္းေနာက္တြဲဆံထံုးေလးနဲ႔ မိတ္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္

ဆံပင္အားလံုးကို ယူပါမယ္။
၃ ေခ်ာင္းခြဲပါမယ္။
၃ ေခ်ာင္းခြဲပါမယ္။
က်စ္ဆံျမည္း က်စ္ပါမယ္။
က်စ္ဆံျမည္း က်စ္ပါမယ္။

ဘယ္ဘက္ျခမ္းမွ ဆံပင္ကို အနည္းငယ္ခြဲပါမယ္။
ခြဲထားေသာဆံပင္ထဲသို႔ က်စ္ဆံျမည္းကို ေအာက္မွ ထည့္ပါမယ္။
ခြဲထားေသာဆံပင္ထဲသို႔ က်စ္ဆံျမည္းကို ေအာက္မွ ထည့္ပါမယ္။
အျပင္သို႔ဆြဲထုတ္ပါမယ္။
အျပင္သို႔ဆြဲထုတ္ပါမယ္။

ညာဘက္ျခမ္းမွဆံပင္ကိုလည္းအနည္းငယ္ခြဲျပီး က်စ္ဆံျမည္းကို ယူပါမယ္။
ခြဲထားေသာဆံပင္ထဲသို႔ က်စ္ဆံျမည္းကို ထည့္ပါမယ္။
ခြဲထားေသာဆံပင္ထဲသို႔ က်စ္ဆံျမည္းကို ထည့္ပါမယ္။
ပိုေသာအစကုိ ျပန္ပတ္ျပီး ခြကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။
ပိုေသာအစကုိ ျပန္ပတ္ျပီး ခြကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

အလွဆင္ပါမယ္။
အလွဆင္ပါမယ္။

ပန္းသံုးပြင့္ က်စ္ဆံျမည္းအလွဆံထံုး။