ပန္းပြင့္ပံု ေနာက္တြဲဆံထံုး။

0

က်က္သေရျပည့္၀ေစနိင္မည့္ ပန္းပြင့္ပံုေနာက္တြဲဆံထံုးေလးကို ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

ဆံပင္ကုိ ၃ ပံု ၂ ပံု ခန္႔ယူပါမယ္။
ဆံပင္ကို ေရွ႕မွအနည္းငယ္ယူပါမယ္။
ဆံပင္ကို ေရွ႕မွအနည္းငယ္ယူပါမယ္။
ထို႔ေနာက္ ၃ ေခ်ာင္းခြဲပါမယ္။
ထို႔ေနာက္ ၃ ေခ်ာင္းခြဲပါမယ္။

က်စ္ဆံျမည္းက်စ္ပါမယ္။
ေအာက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ထပ္ယူပါမယ္။
ေအာက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ထပ္ယူပါမယ္။
ေအာက္မွယူထားေသာ ဆံပင္ႏွင့္ေပါင္းက်စ္ပါမယ္။
ေအာက္မွယူထားေသာ ဆံပင္ႏွင့္ေပါင္းက်စ္ပါမယ္။
ေအာက္မွယူထားေသာ ဆံပင္ႏွင့္ေပါင္းက်စ္ပါမယ္။

 ေအာက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ထပ္ယူပါမယ္။
ေအာက္မွယူထားေသာ ဆံပင္ႏွင့္ေပါင္းက်စ္ပါမယ္။
ေအာက္မွယူထားေသာ ဆံပင္ႏွင့္ေပါင္းက်စ္ပါမယ္။
အစြန္မွဆံပင္ကို ျပန္ယူပါမယ္။
အစြန္မွဆံပင္ကို ျပန္ယူပါမယ္။

 ေအာက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ထပ္ယူပါမယ္။
ေအာက္မွယူထားေသာ ဆံပင္ႏွင့္ေပါင္းက်စ္ပါမယ္။
ေအာက္မွယူထားေသာ ဆံပင္ႏွင့္ေပါင္းက်စ္ပါမယ္။
အစြန္မွဆံပင္ကို ျပန္ယူပါမယ္။
အစြန္မွဆံပင္ကို ျပန္ယူပါမယ္။
သေရကြင္းစည္းပါမယ္။
သေရကြင္းစည္းပါမယ္။

ဘယ္ဘက္မွ ခ်န္ထားေသာ ဆံပင္နွင့္ညာဘက္မွဆံပင္ကိုယူပါမယ္။
က်စ္ဆံျမည္းက်စ္ပါမယ္။
က်စ္ဆံျမည္းက်စ္ပါမယ္။

ပန္းပြင့္ပံုျဖစ္ေအာင္ေခြေပးပါမယ္။
ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။
ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

ညာဘက္ျခမ္းမွ က်စ္ထားေသာ ဆံပင္ကိုလည္း က်စ္ဆံျမည္းေပၚေခြေပးပါမယ္။
ခိုင္ခန္႔ေအာင္ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။
ခိုင္ခန္႔ေအာင္ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

အလွဆင္ပါမယ္။
အလွဆင္ပါမယ္။

ပန္းပြင့္ပံု ေနာက္တြဲဆံထံုး။
ပန္းပြင့္ပံု ေနာက္တြဲဆံထံုး။
ပန္းပြင့္ပံု ေနာက္တြဲဆံထံုး။