ဆရာမမ်ားအတြက္ ေနာက္တြဲဆံထုံး

0

ဆရာမေလးမ်ား လြယ္ကူစြာထုံးဖြဲ႕တတ္ေစရန္ ေနာက္တြဲဆံထုံးေလးကို အဆင့္ဆင့္ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္ေနာ္ ။

နားေနာက္မွ၂ပိုင္းခြဲ၍ ေနာက္ဘက္မွ ဆံပင္အားလုံးကိုစု၍ ပိုနီေတးစည္းပါ။
ေရွ့ဆံပင္ကို ခ်ထားပါ။
ေရွ့ဆံပင္ကို ခ်ထားပါ။

သားေရကြင္းတြင္ ကလစ္တပ္ေပးပါ။
ပိုနီေတးစည္းထားေသာဆံပင္ကို ေရွ႕သို႕ပို႕၍ ကလစ္တပ္ထားထားေသာ သားေရကြင္းျဖင့္ ပတ္ေပးပါ။
ပိုနီေတးစည္းထားေသာဆံပင္ကို ေရွ႕သို႕ပို႕၍ ကလစ္တပ္ထားထားေသာ သားေရကြင္းျဖင့္ ပတ္ေပးပါ။

ဆံခံကို သုံးပါမည္။
စည္ထားေသာဆံပင္ေပၚသို႕ ဆံခံကိုအုပ္၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။
စည္ထားေသာဆံပင္ေပၚသို႕ ဆံခံကိုအုပ္၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။
ေရွ႕သို႕ပို႕ထားေသာဆံပင္ကို ဆံခံေပၚသို႕ အုပ္ပါမယ္။
ေရွ႕သို႕ပို႕ထားေသာဆံပင္ကို ဆံခံေပၚသို႕ အုပ္ပါမယ္။
ဆံပင္အားလုံးကိုစု၍ သားေရကြင္းျဖင့္စည္းေပးပါ။
ဆံပင္အားလုံးကိုစု၍ သားေရကြင္းျဖင့္စည္းေပးပါ။

ဘယ္ဘက္မွေရွ႕ဆံပင္ အနည္းငယ္ကိုယူပါမည္။
အစ၂ခုကို လိမ္ပါမယ္။
အစ၂ခုကို လိမ္ပါမယ္။
ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ထပ္ယူပါ။
ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ထပ္ယူပါ။
ေပါင္း၍ ဆံဖ်ားအထိ လိမ္ေပးပါ။
ေပါင္း၍ ဆံဖ်ားအထိ လိမ္ေပးပါ။
ဆံထုံးတြင္ပတ္၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။
ဆံထုံးတြင္ပတ္၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ညာဘက္မွေရွ႕ဆံပင္ အနည္းငယ္ကိုယူပါမည္။
အစ၂ခုကို လိမ္ပါမယ္။
အစ၂ခုကို လိမ္ပါမယ္။
ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ထပ္ယူပါ။
ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ထပ္ယူပါ။
ေပါင္း၍ ဆံဖ်ားအထိ လိမ္ေပးပါ။
ေပါင္း၍ ဆံဖ်ားအထိ လိမ္ေပးပါ။
ဆံထုံးတြင္ပတ္၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။
ဆံထုံးတြင္ပတ္၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။
သာေရကြင္းစည္းထားေသာဆံပင္မွ ပိုေနသာဆံပင္ကို ေခြ၍ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။
သာေရကြင္းစည္းထားေသာဆံပင္မွ ပိုေနသာဆံပင္ကို ေခြ၍ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။
ပန္းျဖင့္အလွဆင္ပါ။
ပန္းျဖင့္အလွဆင္ပါ။

ပီးျပည့္စုံ၍ က်က္သေရရွိေသာ ဆံထုံးေလးကို ေတြ႕ျမင္ႏိုင္ပါသည္။
ပီးျပည့္စုံ၍ က်က္သေရရွိေသာ ဆံထုံးေလးကို ေတြ႕ျမင္ႏိုင္ပါသည္။
ပီးျပည့္စုံ၍ က်က္သေရရွိေသာ ဆံထုံးေလးကို ေတြ႕ျမင္ႏိုင္ပါသည္။