ရိုးရွင္း၍လွပေသာ ၂လႊာစည္းနည္း

0

ရိုးရွင္း၍လွပေသာ ၂လႊာစည္းနည္းေလးကို အဆင့္ဆင့္ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္ေနာ္

ရိုးရွင္း၍လွပေသာ ၂လႊာစည္းနည္း
သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။
သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။
စည္းထားေသာဆံပင္ေအာက္မွ လက္၂ေခ်ာင္းျဖင့္လွ်ိဳ၍ ေအာက္ဘက္သို႕ ဆြဲထုတ္ပါ။
စည္းထားေသာဆံပင္ေအာက္မွ လက္၂ေခ်ာင္းျဖင့္လွ်ိဳ၍ ေအာက္ဘက္သို႕ ဆြဲထုတ္ပါ။
ဆံပင္ကို ဖြေပးပါ။
ဆံပင္ကို ဖြေပးပါ။

.စည္းထားေသာဆံပင္ေအာက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါ။
သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။
သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။
စည္းထားေသာဆံပင္ေအာက္မွ လက္၂ေခ်ာင္းျဖင့္လွ်ိဳ၍ ေအာက္ဘက္သို႕ ဆြဲထုတ္ပါ။
စည္းထားေသာဆံပင္ေအာက္မွ လက္၂ေခ်ာင္းျဖင့္လွ်ိဳ၍ ေအာက္ဘက္သို႕ ဆြဲထုတ္ပါ။
ဆံပင္ကို ဖြေပးပါ။
ဆံပင္ကို ဖြေပးပါ။
ဖဲျပားျဖင့္အလွဆင္ပါမည္။
ဖဲျပားျဖင့္အလွဆင္ပါမည္။

ရိုးရွင္းေသာ ဆံပင္စည္းနည္းေလးႏွင့္လွပေနပါျပီ။
ရိုးရွင္းေသာ ဆံပင္စည္းနည္းေလးႏွင့္လွပေနပါျပီ။
ရိုးရွင္းေသာ ဆံပင္စည္းနည္းေလးႏွင့္လွပေနပါျပီ။