ယိုးဒယားဆံထုံး

0

ရိုးရိုးေလးႏွင့္လွေသာ ယိုးဒယားဆံထုံးထုံးဖြဲ႕နည္းကို အဆင့္ဆင့္ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္ေနာ္။

နားေနာက္မွ ၂ပိုင္းခြဲၿပီး ေနာက္ဘက္ကို ပိုနီေတးစည္း၍  ေရွ႕မွခ်န္ထားေသာဆံပင္ကိုယူပါမည္။
စည္းထားေသာဆံပင္ေဘးတြင္ ကပ္၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။
စည္းထားေသာဆံပင္ေဘးတြင္ ကပ္၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

.ေဘးခြဲထားေသာ ေရွ႕ဆံပင္ကို ဘီးျဖင့္ဖြေပးပါ။
ဖြထားေသာဆံပင္ကို ေဘးဘက္သို႕ခ်ေပးပါ။
ဖြထားေသာဆံပင္ကို ေဘးဘက္သို႕ခ်ေပးပါ။
ဘဲကလစ္ျဖင့္ညွပ္ေပးပါ။
ဘဲကလစ္ျဖင့္ညွပ္ေပးပါ။
ဘဲကလစ္ညွပ္ထားေသာေနရာတြင္ ကလစ္ျဖင့္ညွပ္ပါ။
ဘဲကလစ္ညွပ္ထားေသာေနရာတြင္ ကလစ္ျဖင့္ညွပ္ပါ။
ေဘးမွက်န္ေသာဆံပင္ကို ယူပါ။
ေဘးမွက်န္ေသာဆံပင္ကို ယူပါ။
အေပၚဘက္သို႕ လိပ္တင္ပါ။
အေပၚဘက္သို႕ လိပ္တင္ပါ။
ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။
ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။
ပိုေသာအစကို ေခြပါ။
ပိုေသာအစကို ေခြပါ။
ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။
ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

.စည္းထားေသာဆံပင္မွ အနည္းငယ္ကိုယူ၍ ေခြပါ။
ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။
ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။
ပိုေနေသာဆံပင္ကို ထပ္ေခြပါ။
ပိုေနေသာဆံပင္ကို ထပ္ေခြပါ။
ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။
ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

က်န္ေသာဆံပင္ကို ထပ္ေခြပါ။
ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။
ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။
ဆံပင္အကုန္လုံးကိုေခြျပီး ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။
ဆံပင္အကုန္လုံးကိုေခြျပီး ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။
Fancy ျဖင့္ အလွဆင္ပါ။
Fancy ျဖင့္ အလွဆင္ပါ။

 ျပီးျပည့္စုံျပီးလွပေသာ ယိုးဒယားဆံထုံးကို ေတြ႕ျမင္နိုင္ပါျပီ။
 ျပီးျပည့္စုံျပီးလွပေသာ ယိုးဒယားဆံထုံးကို ေတြ႕ျမင္နိုင္ပါျပီ။
 ျပီးျပည့္စုံျပီးလွပေသာ ယိုးဒယားဆံထုံးကို ေတြ႕ျမင္နိုင္ပါျပီ။
 ျပီးျပည့္စုံျပီးလွပေသာ ယိုးဒယားဆံထုံးကို ေတြ႕ျမင္နိုင္ပါျပီ။