အသဲပံံံု ပန္းစည္းပံုစံ Hair style

0

ခ်စ္စရာေကာင္းေစမည့္ အသဲပံုပန္းစည္းပံုစံ ဆံပင္ျပဳလုပ္နည္းေလးနဲ႔မိတ္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္။

ဘယ္ဘက္ျခမ္းမွ ဆံပင္အနည္းငယ္ယူပါမယ္။
ညာဘက္ျခမ္းမွ ဆံပင္အနည္းငယ္ယူပါမယ္။
ညာဘက္ျခမ္းမွ ဆံပင္အနည္းငယ္ယူပါမယ္။
ဘယ္ညာ ဆံပင္ေပါင္းစည္းပါမယ္။
ဘယ္ညာ ဆံပင္ေပါင္းစည္းပါမယ္။

 စည္းထားေသာ ဆံပင္ကိုေအာက္မွျပန္ထုတ္ပါမယ္။
ေအာက္မွျပန္ထုတ္ထားေသာ ဆံပင္ကို အသဲပံုစံျဖစ္ေအာင္ ႏွစ္ျခမ္းခြဲပါမယ္။
ေအာက္မွျပန္ထုတ္ထားေသာ ဆံပင္ကို အသဲပံုစံျဖစ္ေအာင္ ႏွစ္ျခမ္းခြဲပါမယ္။

ဘယ္ဘက္ျခမ္းမွ ဆံပင္ကို အနည္းငယ္ထပ္ယူပါမယ္။
ညာဘက္ျခမ္းမွ ဆံပင္အနည္းငယ္ယူပါမယ္။
ညာဘက္ျခမ္းမွ ဆံပင္အနည္းငယ္ယူပါမယ္။
ဘယ္ညာ ဆံပင္ေပါင္းစည္းပါမယ္။
ဘယ္ညာ ဆံပင္ေပါင္းစည္းပါမယ္။

 စည္းထားေသာ ဆံပင္ကိုေအာက္မွျပန္ထုတ္ပါမယ္။
ေအာက္မွျပန္ထုတ္ထားေသာ ဆံပင္ကို အသဲပံုစံျဖစ္ေအာင္ ႏွစ္ျခမ္းခြဲပါမယ္။
ေအာက္မွျပန္ထုတ္ထားေသာ ဆံပင္ကို အသဲပံုစံျဖစ္ေအာင္ ႏွစ္ျခမ္းခြဲပါမယ္။

ဘယ္ညာ ဆံပင္ေပါင္းစည္းပါမယ္။
စည္းထားေသာ ဆံပင္ကိုေအာက္မွျပန္ထုတ္ပါမယ္။
စည္းထားေသာ ဆံပင္ကိုေအာက္မွျပန္ထုတ္ပါမယ္။
ေအာက္မွျပန္ထုတ္ထားေသာ ဆံပင္ကို အသဲပံုစံျဖစ္ေအာင္ ႏွစ္ျခမ္းခြဲပါမယ္။
ေအာက္မွျပန္ထုတ္ထားေသာ ဆံပင္ကို အသဲပံုစံျဖစ္ေအာင္ ႏွစ္ျခမ္းခြဲပါမယ္။
ဆံပင္အကုန္လံုးကိုစုစည္းပါမယ္။
ဆံပင္အကုန္လံုးကိုစုစည္းပါမယ္။

အလွဆင္ပါမယ္။
အလွဆင္ပါမယ္။

အသဲပံံံု ပန္းစည္းပံုစံ Hair style
အသဲပံံံု ပန္းစည္းပံုစံ Hair style
အသဲပံံံု ပန္းစည္းပံုစံ Hair style