ရိုးရွင္းလြယ္ကူေသာဆံထုံး

0

အခ်ိန္အမ်ားျကီးေပးစရာ မလိုဘဲ ထုံးရလြယ္ကူေသာ ဆံထုံးေလးကို ပ်ိဳေမမ်ား လြယ္ကူစြာထုံးဖြဲ႕ႏိုင္ေစရန္ အဆင့္ဆင့္ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္ေနာ္။

နားေနာက္မွ၂ပိုင္းခြဲ၍ ေနာက္မွ ဆံပင္အားလုံးကို စုစည္းပါ။
ေရွ႕မွက်န္ေသာ ဆံပင္ကို ဘီးျဖင့္ျခစ္ပါ။
ေရွ႕မွက်န္ေသာ ဆံပင္ကို ဘီးျဖင့္ျခစ္ပါ။
ေနာက္ဘက္ကို အားလုံးစုသိမ္းပါ။
ေနာက္ဘက္ကို အားလုံးစုသိမ္းပါ။
သားေရကြင္းကို ကလစ္တပ္ထားပါ။
သားေရကြင္းကို ကလစ္တပ္ထားပါ။
ေရွ႕မွစုသိမ္းထားေသာ ဆံပင္အားလုံးကို ေနာက္သို႕ယူ၍ သားေရကြင္းတပ္ထားေသာ ကလစ္ျဖင့္ပတ္ပါ။
ေရွ႕မွစုသိမ္းထားေသာ ဆံပင္အားလုံးကို ေနာက္သို႕ယူ၍ သားေရကြင္းတပ္ထားေသာ ကလစ္ျဖင့္ပတ္ပါ။
ေနာက္ဘက္မွ ဆံပင္အားလုံးကို ေရွ႕ဘက္သို႕ ပို႕၍ သားေရကြင္းတပ္ထားေသာ ကလစ္ျဖင့္ပတ္ပါ။
ေနာက္ဘက္မွ ဆံပင္အားလုံးကို ေရွ႕ဘက္သို႕ ပို႕၍ သားေရကြင္းတပ္ထားေသာ ကလစ္ျဖင့္ပတ္ပါ။

ရွ႕ဘက္တြင္ရွိေနေသာ ဆံပင္ကို ၂ခုခြဲ၍ လိမ္ပါ။
ညာဘက္မွအစကို ေခြပါ။
ညာဘက္မွအစကို ေခြပါ။
အထုံးေနာက္ဘက္တြင္ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။
အထုံးေနာက္ဘက္တြင္ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။
ဘယ္ဘက္မွ က်န္ေသာအစကို ေခြပါ။
ဘယ္ဘက္မွ က်န္ေသာအစကို ေခြပါ။
အထုံးကပ္လွ်က္ေဘးတြင္ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။
အထုံးကပ္လွ်က္ေဘးတြင္ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။
ပန္းျဖင့္အလွဆင္ပါမည္။
ပန္းျဖင့္အလွဆင္ပါမည္။

ၿပီးျပည့္စုံ၍ က်က္သေရရွိေသာ ဆံထုံးေလးကို ေတြ႕ျမင္ႏိုင္ပါျပီ။
ၿပီးျပည့္စုံ၍ က်က္သေရရွိေသာ ဆံထုံးေလးကို ေတြ႕ျမင္ႏိုင္ပါျပီ။
ၿပီးျပည့္စုံ၍ က်က္သေရရွိေသာ ဆံထုံးေလးကို ေတြ႕ျမင္ႏိုင္ပါျပီ။
ၿပီးျပည့္စုံ၍ က်က္သေရရွိေသာ ဆံထုံးေလးကို ေတြ႕ျမင္ႏိုင္ပါျပီ။