ေပါ့ေပါ့ပါးပါးေနာက္တြဲဆံထံုး

0

ဆံထံုးထံုးရလြယ္ကူရိုးရွင္းၿပီး လွပေပါ့ပါးတဲ့ဒီဇိုင္းေလးကို မိတ္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္။

ဆံပင္မ်ားစုစည္းပါ။
ဆံပင္ေတြကိုႏွစ္ဖက္ခြဲပါ။
ဆံပင္ေတြကိုႏွစ္ဖက္ခြဲပါ။

ဆံပင္မ်ားကိုလိမ္၍ေခါင္းစည္းႀကိဳးထဲသို႔ထည့္ပါ။
ေနာက္တစ္ဖက္ကိုလဲလိမ္၍ေခါင္းစည္းႀကိဳးထဲသို႔ထည့္ပါ။
ေနာက္တစ္ဖက္ကိုလဲလိမ္၍ေခါင္းစည္းႀကိဳးထဲသို႔ထည့္ပါ။

အစႏွစ္ဖက္ထြက္လာပါမည္။
ဘယ္ဘက္မွအစကို အလယ္ကြင္းထဲသို႔ထည့္ပါ။
ဘယ္ဘက္မွအစကို အလယ္ကြင္းထဲသို႔ထည့္ပါ။
ညာဘက္မွအစကိုလည္း အလယ္ကြင္းထဲသို႔ထည့္ပါ။
ညာဘက္မွအစကိုလည္း အလယ္ကြင္းထဲသို႔ထည့္ပါ။
ကလစ္ထိုးပါ။
ကလစ္ထိုးပါ။

 ေပါ့ေပါ့ပါးပါးေနာက္တြဲဆံထံုး
 ေပါ့ေပါ့ပါးပါးေနာက္တြဲဆံထံုး