လြယ္ကူရိုးရွင္းေသာ အသဲပံုေနာက္တြဲဆံထံုး။

0

ထံုးရလြယ္ကူေသာ အသဲပံုေနာက္တြဲဆံထံုးေလးကို ပ်ိဳေမေလးမ်ားတြက္ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

ဆံပင္အားလံုးကို စုစည္းပါမယ္။
စည္းထားေသာ ဆံပင္ကို ၂ ျခမ္းခြဲပါမယ္။
စည္းထားေသာ ဆံပင္ကို ၂ ျခမ္းခြဲပါမယ္။

က်စ္ဆံျမည္းက်စ္ေပးပါမယ္။
ညာဘက္ျခမ္းကိုလည္း က်စ္ဆံျမည္းက်စ္ေပးပါမယ္။
ညာဘက္ျခမ္းကိုလည္း က်စ္ဆံျမည္းက်စ္ေပးပါမယ္။

က်စ္ဆံျမည္း ၂ ခုကိုအသဲပံုစံျဖစ္ေအာင္ အေပၚသို႔ေခါက္တင္ေပးပါမယ္။
ညာဘက္ျခမ္းကိုလည္း ထိုနည္းအတိုင္းျပဳလုပ္ေပးပါမယ္။
ညာဘက္ျခမ္းကိုလည္း ထိုနည္းအတိုင္းျပဳလုပ္ေပးပါမယ္။

ပိုေသာအစ ၂ ခုကိုေခြေပးပါပမယ္။
ပိုေသာအစကိုလည္း သိမ္းျပီးခိုင္ခန္႔ေအာင္ ကလစ္ထိုးေပးပါမယ္။
ပိုေသာအစကိုလည္း သိမ္းျပီးခိုင္ခန္႔ေအာင္ ကလစ္ထိုးေပးပါမယ္။

အလွဆင္ပါမယ္။

လြယ္ကူရိုးရွင္းေသာ အသဲပံုေနာက္တြဲဆံထံုး။
လြယ္ကူရိုးရွင္းေသာ အသဲပံုေနာက္တြဲဆံထံုး။