ပြဲတက္ေနာက္တြဲဆံထုံး

0

လွပတင့္တယ္၍ က်က္သေရရွိေသာ ပြဲတက္ေနာက္တြဲဆံထုံးေလးကို ပ်ဳိေမမ်ားထုံးဖြဲ႕ရ လြယ္ကူေစရန္ အဆင့္ဆင့္ ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္ေနာ္။

ရွ႕မွဆံပင္အနည္းငယ္ကို ခ်န္ထား၍ ေနာက္မွက်န္ေသာဆံပင္မ်ားကို စုခ်ည္ပါ။
ဒိုးနပ္ကြင္းကို အသုံးျပဳပါမည္။
ဒိုးနပ္ကြင္းကို အသုံးျပဳပါမည္။
ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။
ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

နားေနာက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါ။
လိမ္ေပးပါ။
လိမ္ေပးပါ။
ဒိုးနပ္ကြင္းေပၚအုပ္၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးေပးပါ။
ဒိုးနပ္ကြင္းေပၚအုပ္၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးေပးပါ။

နားေနာက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါ။
လိမ္ေပးပါ။
လိမ္ေပးပါ။
ဒိုးနပ္ကြင္းေပၚအုပ္၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးေပးပါ။
ဒိုးနပ္ကြင္းေပၚအုပ္၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးေပးပါ။

ညာဘက္မွ ခ်န္ထားေသာ ေရွ႕ဆံပင္မ်ားကိုနားေပၚအုပ္၍ ယူပါ။
က်န္ဆံပင္ကိုလိမ္၍ ယခင္လုပ္ထားေသာဆံပင္မ်ားေပၚအုပ္ျပီး ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။
က်န္ဆံပင္ကိုလိမ္၍ ယခင္လုပ္ထားေသာဆံပင္မ်ားေပၚအုပ္ျပီး ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။
ဘယ္ဘက္မွ ခ်န္ထားေသာ ေရွ႕ဆံပင္မ်ားကိုနားေပၚအုပ္၍ ယူပါ။
ဘယ္ဘက္မွ ခ်န္ထားေသာ ေရွ႕ဆံပင္မ်ားကိုနားေပၚအုပ္၍ ယူပါ။
က်န္ဆံပင္ကိုလိမ္၍ ယခင္လုပ္ထားေသာဆံပင္မ်ားေပၚအုပ္ျပီး ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။
က်န္ဆံပင္ကိုလိမ္၍ ယခင္လုပ္ထားေသာဆံပင္မ်ားေပၚအုပ္ျပီး ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ခ်ည္ထားေသာဆံပင္ကို ၂ပိုင္းခြဲပါ။
ဘယ္ဘက္မွဆံပင္ကို လိမ္ေပးပါ။
ဘယ္ဘက္မွဆံပင္ကို လိမ္ေပးပါ။
ဒးိုနပ္ကြင္းေပၚတြင္ ေခြ၍ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။
ညာဘက္မွဆံပင္ကို လိမ္ေပးပါ။
ညာဘက္မွဆံပင္ကို လိမ္ေပးပါ။
ဒးိုနပ္ကြင္းေပၚတြင္ ေခြ၍ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။
ဒးိုနပ္ကြင္းေပၚတြင္ ေခြ၍ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။
ပန္းပြင့္ျဖင့္ အလွဆင္ပါ။
ပန္းပြင့္ျဖင့္ အလွဆင္ပါ။
ပန္းပြင့္ျဖင့္ အလွဆင္ပါ။

 ျပီးျပည့္စုံေသာ ေနာက္တြဲဆံထုံးေလးကို ေတြ႕ျမင္ႏိုင္ပါျပီ။
 ျပီးျပည့္စုံေသာ ေနာက္တြဲဆံထုံးေလးကို ေတြ႕ျမင္ႏိုင္ပါျပီ။
 ျပီးျပည့္စုံေသာ ေနာက္တြဲဆံထုံးေလးကို ေတြ႕ျမင္ႏိုင္ပါျပီ။