က်စ္ဆံၿမီးအက်စ္က်စ္၍ တ၀က္စည္းနည္း

0

ပ်ိဳမေလးမ်ားအတြက္ ရိုးရာမပ်က္အလွက်က္သေရတိုးေစမယ့္ ဆံပင္ပုံစံေလးကို အဆင့္ဆင့္ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္ေနာ္။

ဆံပင္ကိုအလယ္ခြဲပါ။
ဘယ္ဘက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါ။
ဘယ္ဘက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါ။
က်စ္ဆံၿမီးစက်စ္ပါ။
က်စ္ဆံၿမီးစက်စ္ပါ။
ေရွ႕ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါ။
ေရွ႕ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါ။
ခ်န္ထားေသာဆံပင္ႏွင့္ေပါင္းပါ။
ခ်န္ထားေသာဆံပင္ႏွင့္ေပါင္းပါ။
အတြင္းဘက္တြင္ရွိေသာ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါ။
အတြင္းဘက္တြင္ရွိေသာ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါ။
ခ်န္ထားေသာဆံပင္ႏွင့္ေပါင္းပါ။
ခ်န္ထားေသာဆံပင္ႏွင့္ေပါင္းပါ။
ဆက္က်စ္ပါ။
ဆက္က်စ္ပါ။
ေအာက္ဘက္တြင္က်န္ေသာဆံပင္ကိုယူပါ။
ေအာက္ဘက္တြင္က်န္ေသာဆံပင္ကိုယူပါ။
ခ်န္ထားေသာဆံပင္ႏွင့္ေပါင္းပါ။
ခ်န္ထားေသာဆံပင္ႏွင့္ေပါင္းပါ။
အတြင္းဘက္တြင္ က်န္ေသာဆံပင္ကိုယူပါ။
အတြင္းဘက္တြင္ က်န္ေသာဆံပင္ကိုယူပါ။
ခ်န္ထားေသာဆံပင္ႏွင့္ေပါင္းပါ။
ခ်န္ထားေသာဆံပင္ႏွင့္ေပါင္းပါ။
ဆက္က်စ္ပါ။
ဆက္က်စ္ပါ။
ဆံပင္အဖ်ားထိ က်စ္သြားပါ။
ဆံပင္အဖ်ားထိ က်စ္သြားပါ။

ညာဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါ။
က်စ္ဆံၿမီးစက်စ္ပါ။
က်စ္ဆံၿမီးစက်စ္ပါ။
ေရွ႕ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါ။
ေရွ႕ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါ။
ခ်န္ထားေသာဆံပင္ႏွင့္ေပါင္းပါ။
ခ်န္ထားေသာဆံပင္ႏွင့္ေပါင္းပါ။
ဆက္က်စ္ပါ။
ဆက္က်စ္ပါ။
အတြင္းဘက္တြင္ရွိေသာ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါ။
အတြင္းဘက္တြင္ရွိေသာ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါ။
ခ်န္ထားေသာဆံပင္ႏွင့္ေပါင္း၍ ဆက္က်စ္သြားပါ။
ခ်န္ထားေသာဆံပင္ႏွင့္ေပါင္း၍ ဆက္က်စ္သြားပါ။
ေအာက္ဘက္တြင္က်န္ေသာဆံပင္ကိုယူပါ။
ေအာက္ဘက္တြင္က်န္ေသာဆံပင္ကိုယူပါ။
ခ်န္ထားေသာဆံပင္ႏွင့္ေပါင္းပါ။
ခ်န္ထားေသာဆံပင္ႏွင့္ေပါင္းပါ။
အတြင္းဘက္တြင္ က်န္ေသာဆံပင္ကို ယူပါ။
အတြင္းဘက္တြင္ က်န္ေသာဆံပင္ကို ယူပါ။
ခ်န္ထားေသာဆံပင္ႏွင့္ေပါင္း၍က်စ္ပါ။
ခ်န္ထားေသာဆံပင္ႏွင့္ေပါင္း၍က်စ္ပါ။

က်စ္ဆံၿမီး၂ဖက္လုံးကို အဆုံးထိက်စ္သြားပါ။
ညာဘက္ဆံပင္အဖ်ားမွေခါက္ပါ။
ညာဘက္ဆံပင္အဖ်ားမွေခါက္ပါ။
ဆံပင္အရင္းေနရာတြင္ သားေရကြင္းျဖင့္ စုခ်ည္ပါ။
ဆံပင္အရင္းေနရာတြင္ သားေရကြင္းျဖင့္ စုခ်ည္ပါ။
၂ဖက္လုံးကို စုခ်ည္ၿပီးခ်ိန္တြင္ ပန္းပြင့္ျဖင့္အလွဆင္ပါ။
၂ဖက္လုံးကို စုခ်ည္ၿပီးခ်ိန္တြင္ ပန္းပြင့္ျဖင့္အလွဆင္ပါ။

လွပ၍က်က္သေရရွိေသာ ဆံပင္ပုံစံေလးကိုေတြ႔ျမင္ႏိုင္ပါၿပီ။
လွပ၍က်က္သေရရွိေသာ ဆံပင္ပုံစံေလးကိုေတြ႔ျမင္ႏိုင္ပါၿပီ။
လွပ၍က်က္သေရရွိေသာ ဆံပင္ပုံစံေလးကိုေတြ႔ျမင္ႏိုင္ပါၿပီ။