အျမင့္ အေဖာင္းစည္းနည္း။

0

လြယ္ကူျပီး လုပ္ရလြယ္ကူေသာ ဆံပင္အျမင္ျအေဖာင္းစည္းနည္းေလးကို ပ်ိဳေမေလးမ်ားတြက္ ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

ဆံပင္အားလံုးကို စုစည္းပါမယ္
သေရကြင္းနွင့္ လက္ ၄ လံုးအကြာခန္႔တြက္ ထပ္စည္းေပးပါမယ္။
သေရကြင္းနွင့္ လက္ ၄ လံုးအကြာခန္႔တြက္ ထပ္စည္းေပးပါမယ္။

အေပၚသို႔လန္တင္ပါမယ္။
လန္တင္ထားေသာ ေနရာကကို ခိုင္ခန္႔ေအာင္ ကလစ္ျဖင့္ ထိုးပါမယ္။
လန္တင္ထားေသာ ေနရာကကို ခိုင္ခန္႔ေအာင္ ကလစ္ျဖင့္ ထိုးပါမယ္။

ပံုတြင္ျပထားသည့္ေနရာကို အလွဆင္ပါမယ္။
အလွဆင္ပါမယ္။

အျမင့္ အေဖာင္းစည္းနည္း။
အျမင့္ အေဖာင္းစည္းနည္း။
အျမင့္ အေဖာင္းစည္းနည္း။