အလွက်စ္ဆံျမည္း က်စ္နည္း။

0

လြယ္ကကူျပီး ခ်စ္စရာေကာင္းေသာ အလွက်စ္ဆံျမည္း က်စ္နည္းေလးကို ပ်ိဳေမေလးမ်ားတြက္ ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

၃ ေခ်ာင္းခြဲပါမယ္။
၃ ေခ်ာင္းခြဲပါမယ္။
၃ ေခ်ာင္းခြဲပါမယ္။
ထို႔ေနာက္က်စ္ဆံျမည္း က်စ္ပါမယ္။
ထို႔ေနာက္က်စ္ဆံျမည္း က်စ္ပါမယ္။

 ညာဘက္ျခမ္းမွဆံပင္ကုိလည္းယူပါမယ္။
၃ ေခ်ာင္းခြဲပါမယ္။
၃ ေခ်ာင္းခြဲပါမယ္။
က်စ္ဆံျမည္းက်စ္ပါမယ္။
က်စ္ဆံျမည္းက်စ္ပါမယ္။

အေပၚမွဆံပင္မ်ားကို ယူပါမယ္။
၃ ေခ်ာင္းခြဲပါမယ္။
၃ ေခ်ာင္းခြဲပါမယ္။
က်စ္ဆံျမည္းက်စ္ပါမယ္။
က်စ္ဆံျမည္းက်စ္ပါမယ္။

 ေအာက္မွ က်စ္ထားေသာ က်စ္ဆံျမည္းကိုအေပၚမွက်စ္ထားေသာ က်စ္ဆံျမည္းထဲသို႔ ပတ္ပါမယ္။
ညာဘက္ကုိလည္းျပဳလုပ္ေပးပါမယ္။
ညာဘက္ကုိလည္းျပဳလုပ္ေပးပါမယ္။

ထိုနည္းအတိုင္းျပဳလုပ္ပါမယ္။
ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားပါမယ္။
ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားပါမယ္။
ဆံပင္အကုန္လံုးကို စုျပီး သေရကြင္းစည္းပါမယ္။
ဆံပင္အကုန္လံုးကို စုျပီး သေရကြင္းစည္းပါမယ္။

အလွက်စ္ဆံျမည္း က်စ္နည္း။
အလွက်စ္ဆံျမည္း က်စ္နည္း။