ႀကိဴးခ်ည္ဆံထုံး

0

အခ်ိန္ကုန္လဲ သက္သာ က်က္သေရလဲရွိ ကိုယ္တိုင္လဲ ထုံးဖြဲ႔ႏိုင္ေစရန္ အဆင့္ဆင့္ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္ေနာ္။

ခပ္ျမင့္ျမင့္ပိုနီေတးစည္း၍ ဆံပင္ကို၄ပိုင္းခြဲပါမည္။
အစ၁စကိုယူ၍ လိမ္ပါ။
အစ၁စကိုယူ၍ လိမ္ပါ။
က်န္ေသာဆံပင္အစကို လိမ္ထားေသာဆံပင္ထဲသို႔ ထည့္ပါ။
က်န္ေသာဆံပင္အစကို လိမ္ထားေသာဆံပင္ထဲသို႔ ထည့္ပါ။
ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။
ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။
က်န္ဆံပင္အားလုံးကို ျပထားသည့္အတိုင္းဆက္လက္လုပ္ေဆာင္၍ ပန္းျဖင့္အလွဆင္ပါ။
က်န္ဆံပင္အားလုံးကို ျပထားသည့္အတိုင္းဆက္လက္လုပ္ေဆာင္၍ ပန္းျဖင့္အလွဆင္ပါ။

က်က္သေရရွိေသာ ႀကိဳးခ်ည္ဆံထုံးေလးကို ေတြ႔ျမင္ႏိုင္ပါျပီ
က်က္သေရရွိေသာ ႀကိဳးခ်ည္ဆံထုံးေလးကို ေတြ႔ျမင္ႏိုင္ပါျပီ
က်က္သေရရွိေသာ ႀကိဳးခ်ည္ဆံထုံးေလးကို ေတြ႔ျမင္ႏိုင္ပါျပီ