ေက်ာင္းတက္ေနေသာပ်ိဳေမေလးမ်ားတြက္ ဆံပင္စည္းနည္း။

0

လြယ္ကူေသာ ဆံပင္ျပဳလုပ္နည္းေလးကို ပ်ိဳေမေလးမ်ားတြက္ မိတ္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္။

ဘယ္ဘက္ျခမ္းမွဆံပင္ကိုအနည္းငယ္ယူပါမယ္။
သံုးေခ်ာင္းခြဲပါမယ္။
သံုးေခ်ာင္းခြဲပါမယ္။
က်စ္ဆံျမည္း က်စ္ပါမယ္။
က်စ္ဆံျမည္း က်စ္ပါမယ္။

ေအာက္မွဆံပင္ကိုယူျပီး က်စ္ဆံျမည္းက်စ္ပါမယ္။
ေအာက္မွဆံပင္ကိုယူျပီး က်စ္ဆံျမည္းက်စ္ပါမယ္။
ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားပါမယ္။
ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားပါမယ္။

ညာဘက္ျခမ္းကိုလည္းဘယ္ဘက္ျခမ္း ကဲ့သို႔လုပ္ေဆာင္ပါမယ္။

ဆံပင္ ၂ ဖက္ကိုေပါင္းစည္းပါမယ္။
ထို႔ေနာက္စည္းထားေသာဆံပင္မ်ားထဲမွဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါမယ္။
ထို႔ေနာက္စည္းထားေသာဆံပင္မ်ားထဲမွဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါမယ္။

အနည္းငယ္ခြဲယးထားေသာ ဆံပင္ကို စည္းထားေသာ ဆံပင္ေပၚသို႔ျပန္ပတ္ပါမယ္။
ထို႔ေနာက္ သေရကြင္းျဖင့္စည္းျပီး ၾကိဳက္နွစ္သက္ရာေခါင္းစည္းၾကိဳးျဖင့္အလွဆင္ပါမယ္။
ထို႔ေနာက္ သေရကြင္းျဖင့္စည္းျပီး ၾကိဳက္နွစ္သက္ရာေခါင္းစည္းၾကိဳးျဖင့္အလွဆင္ပါမယ္။

ေက်ာင္းတက္ေနေသာပ်ိဳေမေလးမ်ားတြက္ ဆံပင္စည္းနည္း။
ေက်ာင္းတက္ေနေသာပ်ိဳေမေလးမ်ားတြက္ ဆံပင္စည္းနည္း။