က်စ္ဆံၿမီးအက်စ္က်စ္နည္း

0

ရိုးရွင္းၿပီး က်စ္ရလြယ္ကူလို႔ ပ်ိဳေမေတြစိတ္မညစ္ရေအာင္ အဆင့္ဆင့္ေဖာ္ျပေပးလိုက္တယ္ေနာ္။

ဆံပင္ကိုအလယ္ခြဲပါ။
ဘယ္ဘက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါ။
ဘယ္ဘက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါ။
က်စ္ဆံၿမီးစက်စ္ပါ။
က်စ္ဆံၿမီးစက်စ္ပါ။
ေရွ႕ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါ။
ေရွ႕ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါ။
ခ်န္ထားေသာဆံပင္ႏွင့္ေပါင္းပါ။
ခ်န္ထားေသာဆံပင္ႏွင့္ေပါင္းပါ။
အတြင္းဘက္တြင္ရွိေသာ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါ။
အတြင္းဘက္တြင္ရွိေသာ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါ။
ခ်န္ထားေသာဆံပင္ႏွင့္ေပါင္းပါ။
ခ်န္ထားေသာဆံပင္ႏွင့္ေပါင္းပါ။
ဆက္က်စ္ပါ။
ဆက္က်စ္ပါ။
ေအာက္ဘက္တြင္က်န္ေသာဆံပင္ကိုယူပါ။
ေအာက္ဘက္တြင္က်န္ေသာဆံပင္ကိုယူပါ။
ခ်န္ထားေသာဆံပင္ႏွင့္ေပါင္းပါ။
ခ်န္ထားေသာဆံပင္ႏွင့္ေပါင္းပါ။
အတြင္းဘက္တြင္ က်န္ေသာဆံပင္ကိုယူပါ။
အတြင္းဘက္တြင္ က်န္ေသာဆံပင္ကိုယူပါ။
ခ်န္ထားေသာဆံပင္ႏွင့္ေပါင္းပါ။
ခ်န္ထားေသာဆံပင္ႏွင့္ေပါင္းပါ။
ဆက္က်စ္ပါ။
ဆက္က်စ္ပါ။
ဆံပင္အဖ်ားထိ က်စ္သြားပါ။
ဆံပင္အဖ်ားထိ က်စ္သြားပါ။

ညာဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ၃ခုခြဲပါ။
က်စ္ဆံၿမီးစက်စ္ပါ။
က်စ္ဆံၿမီးစက်စ္ပါ။
ေရွ႕ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါ။
ေရွ႕ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါ။
ခ်န္ထားေသာဆံပင္ႏွင့္ေပါင္းပါ။
ခ်န္ထားေသာဆံပင္ႏွင့္ေပါင္းပါ။
ဆက္က်စ္ပါ။
ဆက္က်စ္ပါ။
အတြင္းဘက္တြင္ရွိေသာ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါ။
အတြင္းဘက္တြင္ရွိေသာ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါ။
ခ်န္ထားေသာဆံပင္ႏွင့္ေပါင္း၍ဆက္က်စ္ပါ။
ခ်န္ထားေသာဆံပင္ႏွင့္ေပါင္းပါ။
ေအာက္ဘက္တြင္က်န္ေသာဆံပင္ကိုယူပါ
ေအာက္ဘက္တြင္က်န္ေသာဆံပင္ကိုယူပါ
ခ်န္ထားေသာဆံပင္ႏွင့္ေပါင္းပါ။
ခ်န္ထားေသာဆံပင္ႏွင့္ေပါင္းပါ။
အတြင္းဘက္တြင္ က်န္ေသာဆံပင္ကို ယူပါ။
အတြင္းဘက္တြင္ က်န္ေသာဆံပင္ကို ယူပါ။
ခ်န္ထားေသာဆံပင္ႏွင့္ေပါင္း၍က်စ္ပါ။
ခ်န္ထားေသာဆံပင္ႏွင့္ေပါင္း၍က်စ္ပါ။

က်စ္ဆံၿမီးအက်စ္က်စ္နည္း
က်စ္ဆံၿမီးအက်စ္က်စ္နည္း
က်စ္ဆံၿမီးအက်စ္က်စ္နည္း