ပြဲတက္ ဆံံထံုး။

0

ပြဲေနပြဲထိုင္မ်ားတြက္ အထူးလုိက္ဖက္သင့္ေလ်ာ္ေစမည့္ ဆံထံုးေလးကို မိတ္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္။

 ဆံပင္ကို အေပၚပိုင္းတြင္ အနည္းငယ္ခ်န္ပါမယ္။
ဆံပင္ကို ၃ ပံု ၂ ပံုခန့္ယူျပီး သေရကြင္းျဖင့္စည္းပါမယ္။
ဆံပင္ကို ၃ ပံု ၂ ပံုခန့္ယူျပီး သေရကြင္းျဖင့္စည္းပါမယ္။

ဆံပင္ကို ၃ ေခ်ာင္းခြဲပါမယ္။
က်စ္ဆံျမည္း က်စ္ပါမယ္။
က်စ္ဆံျမည္း က်စ္ပါမယ္။

က်စ္ဆံျမည္းက်စ္ထားေသာ ဆံပင္ကို ျပန္ေခြပါမယ္
ခိုင္ခန္႔ေအာင္ ခြကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။
ခိုင္ခန္႔ေအာင္ ခြကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

အေပၚမွ ခ်န္ထားေသာ ဆံပင္ကို ယူပါမယ္။
ထို႔ေနာက္ ၂ ျခမ္းခြဲပါမယ္။
ထို႔ေနာက္ ၂ ျခမ္းခြဲပါမယ္။

 ႏွစ္ဖက္ ဘယ္ညာယွက္ပါမယ္။
ထို႔ေနာက္ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။
ထို႔ေနာက္ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။
ထို႔ေနာက္ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

အလွဆင္ပါမယ္။
အလွဆင္ပါမယ္။

ပြဲတက္ ဆံံထံုး။
ပြဲတက္ ဆံံထံုး။