ဖဲျပားႏွစ္ထပ္စည္းနည္း

0

လွပျပီးက်က္သေရရွိေသာ ဖဲျပားႏွစ္ထပ္စည္းနည္းကို ပ်ိဳေမမ်ားလြယ္ကူစြာ လုပ္တတ္ေစရန္ အဆင့္ဆင့္ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္ေနာ္။

ပုံတြင္ျပထားသည့္အတိုင္း ၃ပိုင္းခြဲပါမည္။
အေပၚဆုံးမွ ဆံပင္ကို သားေရကြင္းျဖင့္တ၀က္ထုတ္ စည္းပါမည္။
အေပၚဆုံးမွ ဆံပင္ကို သားေရကြင္းျဖင့္တ၀က္ထုတ္  စည္းပါမည္။
က်န္တ၀က္ကို ထပ္စည္းပါမည္။
က်န္တ၀က္ကို ထပ္စည္းပါမည္။
ပိုေသာဆံပင္ကို အလယ္သို႔ယူ၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။
ပိုေသာဆံပင္ကို အလယ္သို႔ယူ၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ဒုတိယအလႊာမွ ဆံပင္ကို သားေရကြင္းျဖင့္တ၀က္ထုတ္  စည္းပါမည္။
က်န္တ၀က္ကို ထပ္စည္းပါမည္။
က်န္တ၀က္ကို ထပ္စည္းပါမည္။
ပိုေသာဆံပင္ကို အလယ္သို႔ယူ၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။
ပိုေသာဆံပင္ကို အလယ္သို႔ယူ၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

 ေအာင္ဆုံးမွဆံပင္ကို က်စ္ဆံျမီးက်စ္ပါမည္။
ဖဲျပား၂ခုေပၚသို႔ အုပ္၍ ခြကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။
ဖဲျပား၂ခုေပၚသို႔ အုပ္၍ ခြကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။
Fancy ျဖင့္အလွဆင္ပါ။
Fancy ျဖင့္အလွဆင္ပါ။

လွပျပီး က်က္သေရရွိေသာ ႏွစ္ထပ္ဖဲျပားေလးကို ေတြ႔ျမင္ႏိုင္ပါသည္။
လွပျပီး က်က္သေရရွိေသာ ႏွစ္ထပ္ဖဲျပားေလးကို ေတြ႔ျမင္ႏိုင္ပါသည္။
လွပျပီး က်က္သေရရွိေသာ ႏွစ္ထပ္ဖဲျပားေလးကို ေတြ႔ျမင္ႏိုင္ပါသည္။