ပန္းပြင့္ပံု ဆံထံုး။

0

ပြဲေနပြဲထိုင္မ်ားတြက္ အလြန္လိုက္ဖက္ေစမည့္ ႏွင္းဆီပြင့္ပံုဆံထံုးေလးကိုေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

ဆံပင္ကို တစ္၀က္စုစည္းပါမယ္။
ဘယ္လက္ျခမ္းေအာက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါမယ္။
ဘယ္လက္ျခမ္းေအာက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါမယ္။
အေပၚမွ တစ္၀က္စည္းထားေသာ ဆံပင္ေပၚသို႔ပတ္ျပီ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။
အေပၚမွ တစ္၀က္စည္းထားေသာ ဆံပင္ေပၚသို႔ပတ္ျပီ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

 ေအာက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကို ထပ္ယူပါမယ္။
အေပၚမွ တစ္၀က္စည္းထားေသာ ဆံပင္ေပၚသို႔ပတ္ျပီး ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။
အေပၚမွ တစ္၀က္စည္းထားေသာ ဆံပင္ေပၚသို႔ပတ္ျပီး ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

 ေအာက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကို ထပ္ယူပါမယ္။
အေပၚမွ တစ္၀က္စည္းထားေသာ ဆံပင္ေပၚသို႔ပတ္ျပီး ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။
အေပၚမွ တစ္၀က္စည္းထားေသာ ဆံပင္ေပၚသို႔ပတ္ျပီး ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

 ေအာက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကို ထပ္ယူပါမယ္။
အေပၚနည္းအတိုင္းဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ပါမယ္။
အေပၚနည္းအတိုင္းဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ပါမယ္။

 ဆံအပင္အကုန္လံုးကို စုပါမယ္။
အေပၚမွဆံပင္ကို ၃ ေခ်ာင္းခြဲပါမယ္။
အေပၚမွဆံပင္ကို ၃ ေခ်ာင္းခြဲပါမယ္။
က်စ္ဆံျမည္းက်စ္ပါမယ္။
က်စ္ဆံျမည္းက်စ္ပါမယ္။

 ေအာက္မွပိုေသာဆံပင္ကို ၃ ေခ်ာင္းခြဲပါမယ္။
က်စ္ဆံျမည္းက်စ္ပါမယ္။
က်စ္ဆံျမည္းက်စ္ပါမယ္။

 အေပၚသို႔တက္ျပီး ေခြပါမယ္။
ပံုတြင္ျပထားသည့္အတိုင္းျပဳလုပ္ပါမယ္။
ပံုတြင္ျပထားသည့္အတိုင္းျပဳလုပ္ပါမယ္။
ေအာက္မွက်စ္ထားေသာ ဆံပင္ကိုလည္း အေပၚသို႔တက္ျပီး အေခြျပဳလုပ္ေပးပါမယ္။
ေအာက္မွက်စ္ထားေသာ ဆံပင္ကိုလည္း အေပၚသို႔တက္ျပီး အေခြျပဳလုပ္ေပးပါမယ္။
ခိုင္ခန္႔ေအာင္ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။
ခိုင္ခန္႔ေအာင္ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

အလွဆင္ပါမယ္။
ပန္းပြင့္ေလးမ်ားကို ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။
ပန္းပြင့္ေလးမ်ားကို ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

ပန္းပြင့္ပံု ဆံထံုး။
ပန္းပြင့္ပံု ဆံထံုး။