တစ္လႊာ ဖဲျပား

0

တစ္လႊာဖဲျပား ျပဳလုပ္နည္းေလးကို ပ်ိဳေမေလးမ်ားတြက္ ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

ဆံပင္ကို တစ္၀က္ယူပါမယ္။
ဆံပင္ တစ္၀က္ကို ညာဘက္ျခမ္းသို႔ယူျပီး သေရကြင္းျဖင့္ စည္းပါမယ္။
ဆံပင္ တစ္၀က္ကို ညာဘက္ျခမ္းသို႔ယူျပီး သေရကြင္းျဖင့္ စည္းပါမယ္။

ဆံပင္္ကို တစ္၀က္ခ်န္ပါမည္။
တစ္၀က္ခ်န္ထားေသာ ဆံပင္ကို နွစ္ျခမ္းခြဲျပီး ပိုေသာအစကို နွစ္ျခမ္းခြဲထားေသာ အထဲသို႔ ထည့္ပါမယ္။
တစ္၀က္ခ်န္ထားေသာ ဆံပင္ကို နွစ္ျခမ္းခြဲျပီး ပိုေသာအစကို နွစ္ျခမ္းခြဲထားေသာ အထဲသို႔ ထည့္ပါမယ္။
ခိုင္ခန္႔ေအာင္ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။
ခိုင္ခန္႔ေအာင္ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။
ခိုင္ခန္႔ေအာင္ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

အလွဆင္ပါမယ္။
အလွဆင္ပါမယ္။

တစ္လႊာ ဖဲျပား