အထပ္ထပ္ ၾကိဳးခ်ည္ဆံပင္စည္းနည္း။

0

အလြယ္တကူျပဳလုက္၍ရနိင္ေသာ အထပ္ထပိၾကိဳးခ်ည္ဆံပင္စည္းနည္းေလးကို ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

ဘယ္ဘက္ျခမ္းႏွင့္ညညာဘက္ျခမ္းမွ ဆံပင္ အနည္းငယ္ယူပါမယ္။
စည္းထားေသာ ဆံပင္ကုိ အေပၚေအာက္ ၂ ျခမ္းခြဲပါမယ္။
စည္းထားေသာ ဆံပင္ကုိ အေပၚေအာက္ ၂ ျခမ္းခြဲပါမယ္။

ညာဘက္ျခမ္းမွ ဆံပင္အနည္းငယ္ယူျပီး ၂ ျခမ္းခြဲထားေသာ ဆံပင္ျကားထဲသို႔ ထည့္ပါမယ္။
ဘယ္ဘက္ျခမ္းမွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူျပီး ညာဘက္မွယူထားေသာဆံပသ္ေပၚတြင္ ျပန္ယွက္ပါမယ္။
ဘယ္ဘက္ျခမ္းမွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူျပီး ညာဘက္မွယူထားေသာဆံပသ္ေပၚတြင္  ျပန္ယွက္ပါမယ္။
ဆံပင္ကိုျပန္စည္းေပးပါမယ္။
ဆံပင္ကိုျပန္စည္းေပးပါမယ္။

စည္းထားေသာ ဆံပင္ကုိ အေပၚေအာက္ ၂ ျခမ္းခြဲပါမယ္။
ညာဘက္ျခမ္းမွ ဆံပင္အနည္းငယ္ယူျပီး ၂ ျခမ္းခြဲထားေသာ ဆံပင္ျကားထဲသို႔ ထည့္ပါမယ္။
ညာဘက္ျခမ္းမွ ဆံပင္အနည္းငယ္ယူျပီး ၂ ျခမ္းခြဲထားေသာ ဆံပင္ျကားထဲသို႔ ထည့္ပါမယ္။
ဘယ္ဘက္ျခမ္းမွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူျပီး ညာဘက္မွယူထားေသာဆံပသ္ေပၚတြင္ ျပန္ယွက္ပါမယ္။
ဘယ္ဘက္ျခမ္းမွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူျပီး ညာဘက္မွယူထားေသာဆံပသ္ေပၚတြင္  ျပန္ယွက္ပါမယ္။
ဆံပင္ကိုျပန္စည္းေပးပါမယ္။
ဆံပင္ကိုျပန္စည္းေပးပါမယ္။
ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ပါမယ္။
ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ပါမယ္။

ဆံပင္အကုန္လံုးကို စုစည္းပါမယ္။

အလွဆင္ပါမယ္။
အလွဆင္ပါမယ္။

အထပ္ထပ္ ၾကိဳးခ်ည္ဆံပင္စည္းနည္း။