ေလွကားထစ္က်စ္ဆံၿမီးက်စ္နည္း

0

လွပရိုးရွင္းၿပီးခ်စ္စရာေကာင္းေသာ ေလွကားထစ္က်စ္ဆံၿမီးေလးကို ပ်ိဳေမမ်ားလြယ္ကူစြာျပဳလုပ္နိုင္ေစရန္ အဆင့္ဆင့္ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္ေနာ္။

ဘယ္ဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ၃ခုခြဲပါ။
က်စ္ဆံၿမီးစက်စ္၍ ေရွ႕ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါမည္။
က်စ္ဆံၿမီးစက်စ္၍ ေရွ႕ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါမည္။
က်စ္ဆံၿမီးႏွင့္ ေပါင္းက်စ္ပါ။
က်စ္ဆံၿမီးႏွင့္ ေပါင္းက်စ္ပါ။
အဆင့္ဆင့္လုပ္ေဆာင္ျပီး ေအာက္ဆုံးမွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါမည္။
အဆင့္ဆင့္လုပ္ေဆာင္ျပီး ေအာက္ဆုံးမွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါမည္။
က်စ္ဆံၿမီးႏွင့္ ဆက္၍ေပါင္းက်စ္ေပးပါ။
က်စ္ဆံၿမီးႏွင့္ ဆက္၍ေပါင္းက်စ္ေပးပါ။
အတြင္းဘက္တြင္ရွိေသာ ဆံပင္မွ အနည္းငယ္ကို ခ်န္ခဲ့ပါ။
အတြင္းဘက္တြင္ရွိေသာ ဆံပင္မွ အနည္းငယ္ကို ခ်န္ခဲ့ပါ။
က်န္ေသာဆံပင္ကို ဆက္က်စ္ပါ။
က်န္ေသာဆံပင္ကို ဆက္က်စ္ပါ။
ဆက္လက္၍က်စ္သြားျပီး အတြင္းဘက္မွ ဆံပင္မ်ားကိုခ်န္ခဲ့ပါ။
ဆက္လက္၍က်စ္သြားျပီး အတြင္းဘက္မွ ဆံပင္မ်ားကိုခ်န္ခဲ့ပါ။
ဆက္လက္၍ က်န္ဆံပင္ကို ဆက္က်စ္ပါ။
ဆက္လက္၍ က်န္ဆံပင္ကို ဆက္က်စ္ပါ။
ဆံပင္အဖ်ားထိက်စ္ျပီး အတြင္းဘက္ဆံပင္မ်ားကို ခ်န္ခဲ့ပါ။
ဆံပင္အဖ်ားထိက်စ္ျပီး အတြင္းဘက္ဆံပင္မ်ားကို ခ်န္ခဲ့ပါ။

ညာဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ၃ခုခြဲပါ။
က်စ္ဆံၿမီးစက်စ္၍ ေရွ႕ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါမည္။
က်စ္ဆံၿမီးစက်စ္၍ ေရွ႕ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါမည္။
က်စ္ဆံၿမီးႏွင့္ ေပါင္းက်စ္ပါ။
က်စ္ဆံၿမီးႏွင့္ ေပါင္းက်စ္ပါ။
ဘယ္ဘက္အတြင္းဘက္တြင္ခ်န္ထားေသာ ဆံပင္ကို ယူပါမည္။
ဘယ္ဘက္အတြင္းဘက္တြင္ခ်န္ထားေသာ ဆံပင္ကို ယူပါမည္။
က်စ္ဆံၿမီးႏွင့္ ဆက္၍ေပါင္းက်စ္ေပးပါ။
က်စ္ဆံၿမီးႏွင့္ ဆက္၍ေပါင္းက်စ္ေပးပါ။
ေရွ႕ဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါမည္။
ေရွ႕ဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါမည္။
က်စ္ဆံၿမီးႏွင့္ ဆက္၍ေပါင္းက်စ္ေပးပါ။
က်စ္ဆံၿမီးႏွင့္ ဆက္၍ေပါင္းက်စ္ေပးပါ။
အေပၚမွဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ၿပီး ဘယ္ဘက္အတြင္းဘက္တြင္ခ်န္ထားေသာ ဆံပင္ကို ယူပါမည္။
အေပၚမွဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ၿပီး ဘယ္ဘက္အတြင္းဘက္တြင္ခ်န္ထားေသာ ဆံပင္ကို ယူပါမည္။
က်စ္ဆံၿမီးႏွင့္ ဆက္၍ေပါင္းက်စ္ေပးပါ။
က်စ္ဆံၿမီးႏွင့္ ဆက္၍ေပါင္းက်စ္ေပးပါ။
အဖ်ား၂စကို စုယူပါမည္။
အဖ်ား၂စကို စုယူပါမည္။
Fancy ကလစ္ကို တပ္ဆင္ပါမည္။
Fancy ကလစ္ကို တပ္ဆင္ပါမည္။

လွပရိုးရွင္းၿပီးခ်စ္စရာေကာင္းေသာ ေလွကားထစ္က်စ္ဆံၿမီးေလးကို ေတြ႕ျမင္ရပါျပီ။
လွပရိုးရွင္းၿပီးခ်စ္စရာေကာင္းေသာ ေလွကားထစ္က်စ္ဆံၿမီးေလးကို ေတြ႕ျမင္ရပါျပီ။
လွပရိုးရွင္းၿပီးခ်စ္စရာေကာင္းေသာ ေလွကားထစ္က်စ္ဆံၿမီးေလးကို ေတြ႕ျမင္ရပါျပီ။