ေက်ာင္းသြား ရံုးတက္ျပဳလုပ္၍ရနိင္မည့္ ဆံပင္ခ်ည္နည္း။

0

ေက်ာင္းသြား ရံုးတက္အဆင္ေျပနိင္မည့္ အလြယ္တကူဆံပင္ျပဳလုပ္နည္းေလးကို ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

ညာဘက္ျခမ္းမွ ဆံပင္ကုိယူပါမယ္။
ဘယ္ဘက္ျခမ္းမွ ဆံပင္ကိုလည္းအနည္းငယ္ ခ်န္ထားပါမယ္။
ဘယ္ဘက္ျခမ္းမွ ဆံပင္ကိုလည္းအနည္းငယ္ ခ်န္ထားပါမယ္။

ပန္းပြင့္သေရပတ္ေလးကို အသံုးျပဳပါမယ္။
ပန္းပြင့္သေရပတ္ေလးကို စြတ္ပါမယ္။
ပန္းပြင့္သေရပတ္ေလးကို စြတ္ပါမယ္။
ကလစ္ျဖင့္ ခိုင္ျမဲေအာင္ညွပ္ေပးပါမယ္။
ကလစ္ျဖင့္ ခိုင္ျမဲေအာင္ညွပ္ေပးပါမယ္။
ဘယ္ဘက္ျခမ္းမွ ဆံပင္ကိုလည္း ညွပ္ပါမယ္။
ဘယ္ဘက္ျခမ္းမွ ဆံပင္ကိုလည္း ညွပ္ပါမယ္။

 ေအာက္မွဆံပင္ကို အနည္းငယ္ယူပါမယ္။
ထို႔ေနာက္ေခါင္းပတ္ထဲသို႔ ထည့္ျပီး ေခါင္းပတ္ေအာက္ေျခမွ ျပန္ထုတ္ေပးပါမယ္။
ထို႔ေနာက္ေခါင္းပတ္ထဲသို႔ ထည့္ျပီး ေခါင္းပတ္ေအာက္ေျခမွ ျပန္ထုတ္ေပးပါမယ္။
ထို႔ေနာက္ေခါင္းပတ္ထဲသို႔ ထည့္ျပီး ေခါင္းပတ္ေအာက္ေျခမွ ျပန္ထုတ္ေပးပါမယ္။

 ေအာက္မွဆံပင္ကို အနည္းငယ္ထပ္ယူပါမယ္။
ထို႔ေနာက္ေခါင္းပတ္ထဲသို႔ ထည့္ျပီး ေခါင္းပတ္ေအာက္ေျခမွ ျပန္ထုတ္ေပးပါမယ္။
ထို႔ေနာက္ေခါင္းပတ္ထဲသို႔ ထည့္ျပီး ေခါင္းပတ္ေအာက္ေျခမွ ျပန္ထုတ္ေပးပါမယ္။
ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ပါမယ္။
ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ပါမယ္။

အာက္မွဆံပင္ကို အနည္းငယ္ထပ္ယူပါမယ္။
ထို႔ေနာက္သေရပတ္ထဲသို႔ ထည္ပါမယ္။
ထို႔ေနာက္သေရပတ္ထဲသို႔ ထည္ပါမယ္။

ညာဘက္ျခမ္းမွဆံပင္ကို အနည္းငယ္ယူပါမယ္။
ထို႔ေနာက္သေရပတ္ထဲသို႔ ထည့္ပါမယ္။
ထို႔ေနာက္သေရပတ္ထဲသို႔ ထည့္ပါမယ္။

အာက္ေျခမွဆံပင္ကိုလည္းအနည္းငယ္ထပ္ယူပါမယ္။
သေရပတ္ထဲသို႔ျပန္ထည့္ပါမယ္။
သေရပတ္ထဲသို႔ျပန္ထည့္ပါမယ္။
သေရပတ္ထဲသို႔ျပန္ထည့္ပါမယ္။

 ေက်ာင္းသြား ရံုးတက္ျပဳလုပ္၍ရနိင္မည့္ ဆံပင္ခ်ည္နည္း။
 ေက်ာင္းသြား ရံုးတက္ျပဳလုပ္၍ရနိင္မည့္ ဆံပင္ခ်ည္နည္း။
 ေက်ာင္းသြား ရံုးတက္ျပဳလုပ္၍ရနိင္မည့္ ဆံပင္ခ်ည္နည္း။