သံႀကိဳးက်စ္ဆံၿမီးက်စ္နည္း

0

လွပ၍ ခ်စ္စရာေကာင္းေသာ သံႀကိဳးက်စ္ဆံၿမီးက်စ္နည္းကို
ပ်ိဳေမမ်ားလြယ္ကူစြာ လုပ္တတ္ေစရန္ အဆင့္ဆင့္ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္ေနာ္။

ဆံပင္အကုန္လုံးကို စုစည္း၍ပိုနီေတးစည္းပါမည္။
ဆံပင္ကို ၄ခုခြဲပါမည္။
ဆံပင္ကို ၄ခုခြဲပါမည္။
အလယ္၂စကိုယူ၍ လိမ္ပါမည္။
အလယ္၂စကိုယူ၍ လိမ္ပါမည္။
ေအာက္ဘက္မွ လိမ္ထားသာဆံပင္သည္ ဘယ္ဘက္ဆံပင္ဧ။္ အေပၚတြငိ ရွိေနရပါမည္။
ေအာက္ဘက္မွ လိမ္ထားသာဆံပင္သည္ ဘယ္ဘက္ဆံပင္ဧ။္ အေပၚတြငိ ရွိေနရပါမည္။
ဘယ္ဘက္မွဆံပင္ကို ေအာက္ဘက္သို႔ လွ်ိဳထည့္ေပးပါ။
ဘယ္ဘက္မွဆံပင္ကို ေအာက္ဘက္သို႔ လွ်ိဳထည့္ေပးပါ။
ဘယ္ဘက္မွ ထြက္လာေသာဆံပင္ကို ညာဘက္ဆံပင္ဧ။္ အေပၚသို႔ပို႔ေပးပါ။
ဘယ္ဘက္မွ ထြက္လာေသာဆံပင္ကို ညာဘက္ဆံပင္ဧ။္ အေပၚသို႔ပို႔ေပးပါ။
ညာဘက္မွ ထြက္လာေသာဆံံပင္ႏွင့္ အေပၚမွက်န္ေနေသာဆံပင္ကို ပုံတြင္ျပထားသလို လိမ္ပါမည္။
ညာဘက္မွ ထြက္လာေသာဆံံပင္ႏွင့္ အေပၚမွက်န္ေနေသာဆံပင္ကို ပုံတြင္ျပထားသလို လိမ္ပါမည္။
လိမ္ထားေသာ ဆံပင္ဧ။္ေအာက္ဘက္သိို႔ ဘယ္ဘက္တြင္ ရွိေနေသာအစကို ထည့္ပါ။
လိမ္ထားေသာ ဆံပင္ဧ။္ေအာက္ဘက္သိို႔ ဘယ္ဘက္တြင္ ရွိေနေသာအစကို ထည့္ပါ။
အလယ္သို႕ေရာက္ေသာဆံပင္ကို ဆန့္က်င္ဘက္ ျပန္၍လိမ္ပါ။
အလယ္သို႕ေရာက္ေသာဆံပင္ကို ဆန့္က်င္ဘက္ ျပန္၍လိမ္ပါ။
အေပၚမွဆံပင္ကို လိမ္ထားေသာဆံပင္ေအာက္သို႔ ပို႔ေပးပါ။
အေပၚမွဆံပင္ကို လိမ္ထားေသာဆံပင္ေအာက္သို႔ ပို႔ေပးပါ။
ေဘးဘက္ထြက္ေနေသာ ဆံပင္ကို ဖြေပးပါ။
ေဘးဘက္ထြက္ေနေသာ ဆံပင္ကို ဖြေပးပါ။
Fancy ကလစ္ေလးတပ္ေပးပါမည္။
Fancy ကလစ္ေလးတပ္ေပးပါမည္။

ခ်စ္စရာေကာင္းေသာ သံႀကိဳးက်စ္ဆံၿမီးေလးကို ရရွိပါျပီ။
ခ်စ္စရာေကာင္းေသာ သံႀကိဳးက်စ္ဆံၿမီးေလးကို ရရွိပါျပီ။