မိမိကိုယ္တိုင္ျပဳလုပ္၍ရနိင္ေသာ fancy ဆံထံုး။

0

အလြယ္တကူ ထံုးလို႔ရနိင္ျပီး ခ်စ္စရာေကာင္းေစမယ့္ဆံထံုးေလးနဲ႔ မိတ္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္။

ဘယ္ဘက္ျခမ္းမွ ဆံပင္ ၃ ပံု ၁ ပံု ခန္႔ယူပါမယ္။
အနည္းငယ္ယူထားေသာ ဆံပင္ကို ၃ ေခ်ာင္းခြဲပါမယ္။
အနည္းငယ္ယူထားေသာ ဆံပင္ကို ၃ ေခ်ာင္းခြဲပါမယ္။

ေအာက္မွဆံပင္ကို အနည္းငယ္ဆီယူသြားျပီး က်စ္ဆံျမည္း က်စ္ပါမယ္။
ေအာက္မွဆံပင္ကို အနည္းငယ္ဆီယူသြားျပီး က်စ္ဆံျမည္း က်စ္ပါမယ္။
ေအာက္မွဆံပင္ကို အနည္းငယ္ဆီယူျပီး က်စ္ပါမယ္။
ေအာက္မွဆံပင္ကို အနည္းငယ္ဆီယူျပီး က်စ္ပါမယ္။
ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားပါမယ္။
ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားပါမယ္။
သေရကြင္းျဖင့္ စည္းပါမယ္။
သေရကြင္းျဖင့္ စည္းပါမယ္။

ခ်န္ထားေသာ ဆံပင္ကို စုစည္းပါမယ္။
သေရကြင္းျဖင့္စည္းပါမယ္။
သေရကြင္းျဖင့္စည္းပါမယ္။

ဆံပင္ကို လိမ္ပါမယ္။
ဆံပင္ကိုလိမ္ျပီး အေခြျပဳလုပ္ပါမယ္။
ဆံပင္ကိုလိမ္ျပီး အေခြျပဳလုပ္ပါမယ္။
လိမ္ထားေသာ ဆံပင္ကိုခိုင္ခန္႔ေအာင္ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။
လိမ္ထားေသာ ဆံပင္ကိုခိုင္ခန္႔ေအာင္ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

အေရွ႕မွ က်စ္ဆံျမည္း က်စ္ထားေသာ ဆံပင္ကို အေနာက္သို႔ယူျပီး သေရကြင္းကို ျဖည္ပါမယ္။
ေခြထားေသာ ဆံပင္ကို ျပန္ပတ္ေပးပါမယ္။
ေခြထားေသာ ဆံပင္ကို ျပန္ပတ္ေပးပါမယ္။
ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။
ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

မိမိကိုယ္တိုင္ျပဳလုပ္၍ရနိင္ေသာ fancy ဆံထံုး။
မိမိကိုယ္တိုင္ျပဳလုပ္၍ရနိင္ေသာ fancy ဆံထံုး။